ریشه‌ شناسی واژه قرآنی حمد با استفاده از منابع زبان‌ های سامی


ریشه‌ شناسی واژه قرآنی حمد با استفاده از منابع زبان‌ های سامی-در حال بارگذاری
۲۹ بهمن ۱۳۹۶
PDF
700 K
رایگان

عنوان مقاله: ریشه‌ شناسی واژه حمد با استفاده از منابع زبان‌ های سامی

نویسندگان:  نصرت نیل‌ ساز؛ علی دهقان

واژگان کلیدی: مفردات قرآن؛ حمد؛ ریشه‌ شناسی؛ زبان‌ های سامی

سطح مقاله: علمی پژوهشی