زبان و تفکر ؛ رویکردی قرآنی، تحلیلی معناشناختی


زبان و تفکر ؛ رویکردی قرآنی، تحلیلی معناشناختی-در حال بارگذاری
۲۸ بهمن ۱۳۹۶
PDF
800 K
رایگان

عنوان مقاله: زبان و تفکر ؛ رویکردی قرآنی، تحلیلی معناشناختی

نویسندگان: محمدصادق جمشیدی راد؛ محمدعلی لسانی فشارکی؛ محمدحسن صانعی پور؛ سیدمحمدعلی علوی

واژگان کلیدی: معناشناسی ؛ زبان؛ تفکر؛ ذکر؛ لهو؛ قرآن

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 برچسب ها: