امکان‌ سنجی طرح تفسیر زیبایی شناختی قرآن کریم


امکان‌ سنجی طرح تفسیر زیبایی شناختی قرآن کریم-در حال بارگذاری
۵ اسفند ۱۳۹۶
PDF
400 K
17
رایگان

زیبایی شناختی قرآن

نویسندگان: ثمانه علوی؛ علیرضا عابدی سر آسیا؛ مهیار علوی مقدم

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

واژگان کلیدی: قرآن کریم؛ ارزش زیبایی شناختی ؛ چندمعنایی؛ قصدی ‎گرایی شمولی؛ ذهنی ‎گرایی معتدل

زیبایی شناختی قرآن

زیبایی شناختی قرآن