سبک شناسی سوره نازعات


سبک شناسی سوره نازعات-در حال بارگذاری
۲۶ بهمن ۱۳۹۶
PDF
500 K
رایگان

سبک شناسی سوره نازعات

 

نویسندگان: ابوالحسن مومن نژاد؛ مرتضی سازجینی؛ سید محمد موسوی

چکیده

ظرافت­های بلاغی در آیات قرآن کریم، از جمله جنبه ­های اعجاز این کتاب جاودانه دارد، که از دیر باز مورد توجه دانشمندان علوم قرآنی بوده است. یکی از مباحث بلاغی قرآن کریم، سبک شناسی است که در ضمن آن با بهره گیری از دستاوردهای علم بلاغت به بررسی جلوه­ های سبکی موجود در قرآن کریم می­ پردازد. پژوهشِ پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی و بر اساس معیارهای سبک ­شناسی، به بررسی زیبایی ­های ادبی سوره نازعات در چهار سطح آوایی، معنایی، ترکیبی و تصویر پردازی پرداخته است.

پژوهش حاضر می ­کوشد تا نشان دهد که ویژگی­ های ادبی موجود در سوره نازعات از قبیل تقدیم و تأخیر، حذف، التفات و زمان افعال از ویژگی­ های برجسته سبکی موجود در این سوره است؛ لذا با کاربست این ویژگی ­ها به تناسب مفاهیم و مضامین موجود در سوره با موسیقی عبارات آیات پی برده که این نشان از ظرافت بلاغی موجود در این سوره مبارکه است.

واژگان کلیدی: بلاغت؛ تفسیر؛ سبک شناسی سوره نازعات

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

سبک شناسی سوره نازعات