بررسی سازوکارهای زبان دعوت در سور مکی با توجه به عناصر زبان‌ شناختی و نشانه‌ شناختی


بررسی سازوکارهای زبان دعوت در سور مکی با توجه به عناصر زبان‌ شناختی و نشانه‌ شناختی-در حال بارگذاری
۱۰ اسفند ۱۳۹۶
PDF
400 K
رایگان

عنوان مقاله: بررسی سازوکارهای زبان دعوت در سور مکی با توجه به عناصر زبان‌ شناختی و نشانه‌ شناختی

 

نویسندگان: مرتضی چراغچی ; محمدحسن رستمی

 

واژگان کلیدی:  زبان دعوت; قرآن کریم; سور مکی؛ عناصر زبان شناختی 

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

سال چاپ: ۱۳۹۵

سور مکی - معارف نت