فایل WORD: وجوه شباهت عیسی با آدم بر اساس تحلیل مفاهیم کلیدی در نظام آیات آفرینش انسان

مشخصات محصول
قیمت: 10000تومان
تاریخ انتشار: 03 دی 1397
دسته بندی:

شباهت عیسی با آدم در نظام آیات آفرینش انسان

وجوه شباهت عیسی با آدم براساس تحلیل مفاهیم کلیدی در نظام آیات آفرینش انسان

 فرمت: فایل WORD [قابل ویرایش]

.

مشخصات مقاله:

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی – سال انتشار: ۱۳۹۷؛ تعداد صفحات: ۲۱ ؛ موضوعات محوری: شباهت عیسی با آدم در نظام آیات آفرینش انسان در قرآن؛ رویکرد مقاله: علوم و معارف قرآن کریم؛ نویسندگان: فرزانه روحانی مشهدی، فرمت فایل: WORD [قابل ویرایش].

.

چکیده

ظهور نظریه تکامل در زیست‌شناسی نوین، بحث‌های فراوانی را در موضوع رابطه علم و دین، میان اندیشمندان جهان برانگیخت. بررسی توافق یا تقابل متن قرآن با این نظریه علمی از موضوعات اساسی در این حوزه و آیه ۵۹ سوره آل‌ عمران یکی از آیات مهم مورد بحث موافقان و مخالفان خوانش تکاملی آیات آفرینش است. این آیه مثل عیسی را با مثل آدم همانند می‌سازد، سپس از دو مرحله آفرینش آدم به عنوان وجه شبه در این تشبیه سخن می‌گوید؛ خلقت از خاک و امر خداوند به ایجاد.

عموم مفسران تشابه عیسی و آدم را تنها در ایجاد آنی به امر خدا جستجو نموده‌ و خلقت از خاک را بر خلاف ظاهر آیه، وجه افتراق عیسی و آدم شمرده‌اند. اما برخی دیگر آفرینش این دو را طبق سنن الهی در طبیعت دانسته و وجوه شباهت را به گونه‌های دیگر تفسیر نموده‌‌اند. در این پژوهش به منظور تبیین وجوه شباهت در آیه مذکور، بر مبنای اصل حقیقت قرآنی و اصل عدم ترادف کامل، مفهوم قرآنی کلمات آدم، انسان، بشر، نفس، روح، خلق، امر و اصطفاء به‌دست آمده و بر اساس مفاهیم قرآنی فوق، آیۀ مذکور به عنوان جزئی از نظام آیات آفرینش انسان تحلیل شده است.

وجوه شباهت در تشبیه عیسی به آدم، در درجه اول خلقت از خاک همچون همه انسان‌ها است و در درجۀ دوم برخورداری از نفس ملهم به روح از جنس امرِ ربّ که با نوعی برگزیدگی تکوینی و تمایز از افراد «بشر» همراه است و در قرآن با عنوان «اصطفاء» از آن یاد می‌شود.

واژگان کلیدی:

آدم؛ آفرینش انسان ؛ روح؛ نظریه تکامل؛ نفس

.

بخشی از طرح مسئله

پژوهشگران در همه روﯾﮑﺮدهای ﻓﻮق ﺑﻪ ﺟﺰ رویکرد ﺷﺸﻢ، ﺑﻪ آﯾﺎت ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن در ﻗﺮآن ارﺟﺎع داده‌­اﻧﺪ: آﯾﺎت ﻣﻨﺸﺄ و ﻣﺮاﺣﻞ آفرینش اﻧﺴﺎن ، آﯾﺎت ﻧﻔﺲ واﺣﺪه، آﯾﺎت ﺑﻨﯽ آدم و آیه ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ آدم. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﺎت اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﻮده و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻇﺎهر آﯾﺎت را ﺧﻼف ﻧﻈﺮیه ﻋﻠﻤﯽ دﯾﺪه‌­اﻧﺪ، ﭘﯿﺸﻨهاد ﺗﺄوﯾﻞ آﯾﺎت را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﯾﺎ از اﺑﻄﺎل ﻧﻈﺮیه ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آیه ۵٩ ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان ﯾﮑﯽ از آﯾﺎت مهم و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮاﻧﺶ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﻗﺮآن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ مثل ﻋﯿﺴﯽ را ﺑﺎ ﻣَﺜَﻞ آدم همانند ﻣﯽﺳﺎزد، ﺳﭙﺲ از دو ﻣﺮﺣﻠﮥ آﻓﺮﯾﻨﺶ آدم ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ: ﺧﻠﻘﺖ از ﺧﺎک و اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد. ﻋﻤﻮم ﻣﻔﺴﺮان ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻋﯿﺴﯽ و آدم را ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮑﯽ از دو ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻣﺬﮐﻮر در آﯾﻪ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺠﺎد آﻧﯽ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻧﻤﻮده و اﯾﺠﺎد آﻧﯽ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا را ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﻋﺠﺎزﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﻤﻮده­‌اﻧﺪ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ آﯾﻪ ﭘﺲ از ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ آدم، ﻫﺮ دو ﻣﺮحله ﺧﻠﻘﺖ از ﺧﺎک و اﯾﺠﺎد آﻧﯽ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را در آﻓﺮﯾﻨﺶ آدم ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﻧﮕﺎه اﯾﻦ ﻣﻔﺴﺮان ﺧﻠﻘﺖ از ﺧﺎک تنها ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺪون واﺳﻄﻪ از ﺧﺎک ﺑﻮده و ﭼﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻋﯿﺴﯽ از ﺧﺎک را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﺮ ﺧﻼف ﻇﺎهر آﯾﻪ آن را وﺟﻪ اﻓﺘﺮاق ﻋﯿﺴﯽ و آدم ﺷﻤﺮده و ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺧﻼف ظاهر اراﺋﻪ داده­‌اﻧﺪ.

از ﺳﻮﯾﯽ اﯾﻦ آﯾﻪ ﯾﮑﯽ از آﯾﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻇﻮاهر ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻧﻈﺮیه ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ. زﯾﺮا ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺸهور، اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﯾﮑﺒﺎره آدم ﺑﺪون ﭘﺪر و ﻣﺎدر اﺷﺎره دارد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺻﺮفﻧﻈﺮ از درﺳﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮیه ﻋﻠﻤﯽ، ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از آﯾﻪ ﺧﻼف ﻇﺎهر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮعه آﯾﺎت آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺰ هماهنگ ﻧﯿﺴﺖ.

چارچوب مقاله:

ﭼﮑﯿﺪه

١. ﻣﻘﺪﻣﻪ

٢. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ

٣. ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ

۴. ﺗﺤﻠﯿﻞ مفاهیم ﮐﻠﯿﺪی در ﻧﻈﺎم آﯾﺎت آﻓﺮﯾﻨﺶ انسان

۴. ١. ﺗﺤﻠﯿﻞ مفهومی دوﮔﺎنه ﺧﻠﻖ و اﻣﺮ

۴. ٢. ﺗﻤﺎﯾﺰ مفهومی ﻧﻔﺲ و روح

۴. ٣. ﺗﻤﺎﯾﺰ مفهومی اﻧﺴﺎن و ﺑﺸﺮ

۴. ۴. ﺗﺤﻠﯿﻞ مفهومی اﺻﻄﻔﺎء

۵. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮی آیه ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ آدم ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ مفاهیم ﮐﻠﯿﺪی

۵. ١. وﺟﻪ ﺷﺒﺎهت ﻋﺎم ﺑﺮای ﻧﻔﯽ ﺗﺼﻮر اﻟﻮهیت ﻋﯿﺴﯽ

۵. ٢. اﺻﻄﻔﺎء آدم و ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺟﻪ ﺷﺒﺎهت ﺧﺎص

۶. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

منابع

.

مقالات بیشتر در مورد موضوع آفرینش انسان:

بررسی تعارض تئوری‌ های علمی و آیات قرآن در آفرینش نخستین انسان

خداباوری و تکامل داروینی از دیدگاه علامه طباطبایی، ناسازگاری مطلق

نشانه‌ شناسی لایه‌‌ ای رمزگان‌ ها در داستان قرآنی خلقت آدم (ع) با تاکید بر کشف الاسرار میبدی

.

وجوه شباهت عیسی با آدم بر اساس تحلیل مفاهیم کلیدی در نظام آیات آفرینش انسان

معارف نت | پایگاه دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث

معارف نت : وجوه شباهت عیسی با آدم بر اساس تحلیل مفاهیم کلیدی در نظام آیات آفرینش انسان

مقاله وجوه شباهت عیسی با آدم بر اساس تحلیل مفاهیم کلیدی در نظام آیات آفرینش انسان

برچسبها و عناوین مشابه:

دانلود فایل WORD مقاله وجوه شباهت عیسی با آدم براساس تحلیل مفاهیم کلیدی در نظام آیات آفرینش انسان در قرآن. وجه شباهت عیسی با آدم بر اساس مفاهیم آفرینش انسان در آیه ۵٩ ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان. وجوه شباهت عیسی با آدم براساس تحلیل مفاهیم کلیدی آفرینش انسان در آیه ۵٩ ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان. شباهت آفرینش شباهت حضرت عیسی با حضرت آدم بر اساس  آیات آفرینش انسان در قرآن. شباهت آفرینی عیسی(ع) با آدم(ع) با محوریت تحلیل مفاهیم آیه ۵٩ ﺳﻮره آل ﻋﻤﺮان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث