شناخت‌ شناسی در قرآن و دلالت‌ های تربیتی آن


شناخت‌ شناسی در قرآن و دلالت‌ های تربیتی آن-در حال بارگذاری
۱۴ دی ۱۳۹۶
PDF
400 KB
20
رایگان

عنوان: شناخت‌ شناسی در قرآن و دلالت‌ های تربیتی آن

.

نویسندگان: مریم ابراهیمی؛ سید حمیدرضا علوی

.

نوع مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

شناخت‌ شناسی و دلالت‌ های تربیتی آن یکی از مهم‌ترین مباحث فلسفه تعلیم و تربیت است. این تحقیق با هدف بررسی و تبیین شناخت‌ شناسی و دلالت‌ های تربیتی آن از دیدگاه قرآن کریم ـ عالی‌ترین منبع استخراج موضوعات مرتبط با فلسفه تربیتی اسلام و تعلیم و تربیت اسلامی انجام گرفته است. نتایج تحقیق پیش‌رو که با روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته، مبین آن است که قرآن کریم جایگاه فوق‌العاده‌ای برای علم و شناخت قائل است؛ به همین دلیل معلمان را مورد تکریم قرار داده و شاگردان را می‌ستاید. قرآن کریم‌، ضمن اشاره به حواس و قلب به ‌عنوان ابزارهای شناخت‌، حواس را در صورت به کارگیری صحیح‌، زمینه‌ساز تصفیه قلب دانسته و در این راستا بر روش‌های آموزشی که منجر به تقویت و به‌کارگیری بیشتر این ابزارها می‌گردد‌، تأکید کرده است. این تحقیق، تفکر را زیربنای روش‌های آموزشی قرآن کریم می‌داند.

کلیدواژه ها: شناخت‌؛ علم؛ تعلیم و تربیت؛ قرآن‌ کریم

موضوعات محوری مقاله:

شناخت شناسی در قرآن, امکان شناخت, جایگاه شناخت در قرآن, ابزارهای شناخت, منابع شناخت, حدود شناخت, موانع شناخت, روش های آموزشی قرآن