هرمنوتیک مدرن و نظریه تفسیری شهید مطهری


هرمنوتیک مدرن و نظریه تفسیری شهید مطهری-در حال بارگذاری
۹ اسفند ۱۳۹۶
PDF
300 K
رایگان

عنوان مقاله: هرمنوتیک مدرن و نظریه تفسیری شهید مطهری  

 

نویسنده: علیرضا عابدی سرآسیا

 

واژگان کلیدی: هرمنوتیک مدرن; نظریه تفسیری; شهید مطهری ; ماهیت فهم; عوامل فهم; هدف فهم

 

سال انتشار: ۱۳۹۵

سطح مقاله: علمی پژوهشی

شهید مطهری - معارف نت