طبری و اختلاف قرائت در آیات الاحکام عبادی


طبری و اختلاف قرائت در آیات الاحکام عبادی-در حال بارگذاری
۹ اسفند ۱۳۹۶
PDF
400 K
رایگان

عنوان مقاله: طبری و اختلاف قرائت در آیات الاحکام عبادی

 

نویسنده:

روح الله نجفی

 

واژگان کلیدی: 

اختلاف قرائت; اختیار قرائت; طبری; جامع البیان ; آیات الاحکام

 

سال انتشار: ۱۳۹۵

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

موضوعات محوری:

نمونه های گزینش مطلق : بقره / ۱۲۵ ؛ بقره / ۱۴۸ ؛ بقره / ۱۴۸ ؛ بقره / ۱۵۸ ؛  بقره/ ۱۸۴؛ بقره/ ۱۹۶؛ بقره / ۲۳۹؛ طه/ ۱۴ ؛ حج / ۲۵ ؛ حج / ۳۶ ؛ ق / ۴۰ ؛ جمعه / ۹٫

نمونه های گزینش نسبی: بقره / ۱۸۴ ؛  بقره/ ۱۹۷؛ بقره/ ۲۲۲؛ مائده / ۶ ؛ مائده / ۹۵ ؛ هود / ۱۱۴ ؛ حج / ۲۹؛ 

نمونه ها پذیرش بدون گزینش ؛  نمونه های گزارش بدون داوری.

 

طبری - معارف نت