تاملی در روایات نکوهش عبدالله بن عباس در برخی منابع متقدم شیعی


تاملی در روایات نکوهش عبدالله بن عباس در برخی منابع متقدم شیعی-در حال بارگذاری
۱۲ اسفند ۱۳۹۶
PDF
500 K
رایگان

عنوان مقاله: تاملی در روایات نکوهش عبدالله بن عباس در برخی منابع متقدم شیعی

نویسندگان: سید جعفر صادقی؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ علی رضا دل افکار

واژگان کلیدی: روایات؛ نکوهش؛ عبدالله بن عباس؛ مفسر؛ منابع متقدم؛ شیعه

سطح مقاله: علمی پژوهشی

سال انتشار: ۱۳۹۶

عبدالله بن عباس - معارف نت

معارف نت: پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث

 

و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو و و و و و و و و و و و و وو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و