کارکرد قرائت عبدالله بن مسعود در تبیین آیات الاحکام


کارکرد قرائت عبدالله بن مسعود در تبیین آیات الاحکام-در حال بارگذاری
۱۰ اسفند ۱۳۹۶
PDF
300 K
رایگان

عنوان مقاله: کارکرد قرائت عبدالله ابن مسعود در تبیین آیات الاحکام 

نویسنده: روح الله نجفی

واژگان کلیدی: اختلاف قرائت; قرائت عبدالله ابن مسعود; قرائت خلاف رسم الخط; کارکرد قرائات; آیات الاحکام

سطح مقاله: علمی پژوهشی

سال انتشار: ۱۳۹۵

عبدالله ابن مسعود - معارف نت