واکاوی معناشناختی عقل در زبان عربی و قرآن کریم با تکیه بر آراء شیخ طوسی در التبیان


واکاوی معناشناختی عقل در زبان عربی و قرآن کریم با تکیه بر آراء شیخ طوسی در التبیان-در حال بارگذاری
۱۳ مرداد ۱۳۹۷
PDF
300 K
9
رایگان

عنوان مقاله: واکاوی معناشناختی عقل در زبان عربی و قرآن کریم با تکیه بر آراء شیخ طوسی در التبیان

.

نویسندگان: دکتر باقر قربانی زرین

سال انتشار: ۱۳۹۴؛  سطح مقاله: علمی پژوهشی

واژه‌های کلیدی: عقل و کارکردهای آن، مفاهیم همنشین، مفاهیم جانشین، قرآن ، لغت و شعر عربی , شیخ طوسی ، التبیان

عقل - التبیان

چکیده

واژه‌عقل و مشتقات آن در زبان عربی ، پیش از نزول قرآن کریم بر مفاهیمی خاص دلالت می‌کرد که در این نوشتار با مراجعه به آراء اهل لغت و نیز سروده‌ های عربی واکاوی خواهد شد. آنگاه با بررسی مفهوم عقل در قرآن کریم به عنوان یک حوزه معنایی و برترین مفاهیم همنشین و هم معنا و جانشین آن با تکیه بر تفسیر گرانسنگ التبیان شیخ طوسی کارکردهای‌عقل تبیین خواهد گشت.