واکاوی نص‌ گرایی در اندیشه علامه محمدباقر مجلسی


واکاوی نص‌ گرایی در اندیشه علامه محمدباقر مجلسی-در حال بارگذاری
۱۱ اسفند ۱۳۹۶
PDF
600 K
رایگان

عنوان مقاله: واکاوی نص‌ گرایی در اندیشه علامه محمدباقر مجلسی

نویسنده: سید علی دلبری

واژگان کلیدی: روش کشف آموزه‌ های دینی؛ نص‌ گرایی؛ عقل‌‌ گرایی؛ علامه مجلسی

سطح مقاله: علمی پژوهشی

سال انتشار: ۱۳۹۶

علامه مجلسی - معارف نت

دانلود مقالات علمی پژوهشی الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیث