روش شوشتری در کشف و تصحیح تحریفات و تصحیفات در قاموس الرجال


روش شوشتری در کشف و تصحیح تحریفات و تصحیفات در قاموس الرجال-در حال بارگذاری
۸ اسفند ۱۳۹۶
PDF
500 K
رایگان

عنوان مقاله: روش شوشتری در کشف و تصحیح تحریفات و تصحیفات در قاموس الرجال

نویسندگان: فتحیه فتاحی‌ زاده ، محمدکاظم رحمان‌ ستایش، سمیه رضوی‌ خواه

واژگان کلیدی: شوشتری، قاموس الرجال ، تحریف، تصحیف.

 

سال انتشار : ۱۳۹۵

سطح مقاله: علمی پژوهشی

قاموس الرجال - معارف نت