پی‌ جویی « قرائت عامه » در کتب تفسیری سده‌ های نخست و نقش آن در ترجیح قرائت


پی‌ جویی « قرائت عامه » در کتب تفسیری سده‌ های نخست و نقش آن در ترجیح قرائت-در حال بارگذاری
۵ اسفند ۱۳۹۶
PDF
400 K
19
رایگان

نویسندگان:  مهدی ایزدی؛ امیر ذوقی

واژگان کلیدی: قرائت عامه ؛ قرائات مشهور؛ عاصم کوفی؛ روایت حفص؛ ابوعبیده؛ مجاز القرآن

سطح مقاله: علمی پژوهشی

قرائت عامه

 برچسب ها: