قضیه حقیقیه و خارجیه در حدیث مفهوم‌ شناسی، پیشینه و قاعده اولی.


قضیه حقیقیه و خارجیه در حدیث مفهوم‌ شناسی، پیشینه و قاعده اولی.-در حال بارگذاری
۱۲ اسفند ۱۳۹۶
PDF
800 K
رایگان

قضیه حقیقیه و خارجیه در حدیث

نویسندگان:

 حسین محققیان ؛ محمدکاظم رحمان ستایش

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

واژگان کلیدی: 

قضیه فی واقعه؛ خطابات شفاهی؛ اختصاصات پیامبر؛ مخاطب‌ شناسی ؛ فضای صدور

قضیه حقیقیه و خارجیه در حدیث