لیست نشریات و مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث سال ۱۳۹۸

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 17 شهریور 1398
دسته بندی:

جدیدترین فهرست نشریات و مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ معرفی شد؛ وزارت علوم به‌صورت دوره‌ای و مقطعی در هر سال، فهرستی از عناوین مجلات را منتشر می کند که در آن نشریات و مجلات معتبر هر رشته از نظر این وزارتخانه در آن مشخص شده است.

در فهرست جدید(سال ۱۳۹۸) معرفی شده از سوی این وزارتخانه، برای رشته علوم قرآن و حدیث، ۲۴ عنوان نشریه در سطح علمی پژوهشی و ۸ عنوان نشریه در سطح علمی ترویجی به عنوان مجلات و نشریات معتبر تایید شده است. در این پست، عناوین و مشخصات مجلات و نشریات علمی پژوهشی مطرح می‎شود.

 

لیست مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

لیست نشریات و مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(مجلات دارای اعتبار) شامل ۲۴ مجله علمی و به شرح موارد زیر است:

.

۱- آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث (دوفصلنامه آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

ISSN: ۲۵۳۸-۴۲۶۰

زبان: فارسی

صاحب امتیاز: دانشگاه ایلام

سردبیر: دکتر سهراب مروتی

سایت اختصاصی مجله: iued.ilam.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۲- آموزه های قرآنی (دوفصلنامه آموزه های قرآنی)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

ISSN: 2251-9378

زبان: فارسی 

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم اسلامی رضوی

سردبیر: حجت الاسلام دکتر سیدمحمدباقر حجتی

سایت اختصاصی مجله: paper.razavi.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۳-  پژوهش نامه علوی (دوفصلنامه پژوهش نامه علوی)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

ISSN: 2383-0859

زبان: فارسی 

صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

سردبیر: دکتر علیرضا میرزامحمد

مدیر اجرایی: رکسانه شاکری 

سایت اختصاصی مجله: alavi.ihcs.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۴-  پژوهش نامه قرآن و حدیث (دوفصلنامه پژوهش نامه قرآن و حدیث)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

ISSN: 2008-0417

زبان: فارسی

شمارگان: ۳۰۰ نسخه

صاحب امتیاز: انجمن علوم قرآن و حدیث ایران

سردبیر: دکتر عباس همامی

سایت اختصاصی مجله: www.pnmag.info

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۵- پژوهش های نهج البلاغه (فصلنامه پژوهش های نهج البلاغه)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

ISSN: 1735-8051

زبان: فارسی – عربی

صاحب امتیاز: بنیاد بین المللی نهج البلاغه

سردبیر: دکتر عبدالله موحدی محب

مدیر اجرایی: سیدحسن محمدی 

سایت اختصاصی مجله: www.nahjmagz.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۶- پژوهش های ادبی – قرآنی (فصلنامه پژوهش های ادبی – قرآنی)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

ISSN: 2345-2234

زبان: فارسی 

صاحب امتیاز: دانشگاه اراک

مدیر مسئول: دکتر ابراهیم ابراهیمی 

سردبیر: دکتر محسن ذوالفقاری 

سایت اختصاصی مجله: paq.araku.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۷- پژوهش های تفسیر تطبیقی (دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

ISSN: 2476-4191

صاحب امتیاز: دانشگاه قم

سردبیر: دکتر علی احمد ناصح

سایت اختصاصی مجله: ptt.qom.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۸- پژوهش های زبان شناختی قرآن (دوفصلنامه پژوهش های زبان شناختی قرآن)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

ISSN: 2423-3889

زبان: فارسی 

صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان

سردبیر: دکتر سیدمهدی لطفی 

سایت اختصاصی مجله: nrgs.ui.ac.ir 

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۹- پژوهش های قرآن و حدیث (دوفصلنامه پژوهش های قرآن و حدیث)

این مجله تا سال ۸۷ با نام مقالات و بررسی ها منتشر شده است.

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

ISSN: 2008-9430

صاحب امتیاز: دانشکده الهیات و معارف اسلامی 

سردبیر: دکتر منصور پهلوان

سایت اختصاصی مجله: jqst.ut.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۱۰- پژوهش دینی (فصلنامه پژوهش دینی)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

ISSN: 1735-2770

زبان: فارسی 

صاحب امتیاز: انجمن علوم قرآن و حدیث ایران

مدیر مسئول: دکتر عباس همامی 

سردبیر: دکتر مجید معارف

سایت اختصاصی مجله: www.pdmag.info

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۱۱- پژوهشنامه نهج البلاغه (فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

ISSN: 2345-5233

زبان: فارسی

صاحب امتیاز: دانشگاه بوعلی سینا

سردبیر: سیدمهدی مسبوق

سایت اختصاصی مجله: nab.basu.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۱۲- پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن (دوفصلنامه پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

ISSN: 2322-3804

زبان: فارسی 

صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور

سردبیر: دکتر عبدالهادی فقهی زاده

سایت اختصاصی مجله: quran.journals.pnu.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۱۳- رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث (دوفصلنامه رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث)

این مجله تا شماره ۸۰ با نام مطالعات اسلامی منتشر شده است.

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

ISSN: 2008-9120

زبان: فارسی 

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

سردبیر: دکتر سید کاظم طباطبایی

سایت اختصاصی مجله: jquran.um.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۱۴- علوم حدیث (فصلنامه علوم حدیث)

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

ISSN: 1561-0098

زبان: فارسی

صاحب امتیاز: دانشکده علوم حدیث

سردبیر: محمدی نیک(ر شهری)، جانشین سردبیر: سید کاظم طباطبایی 

سایت اختصاصی مجله: www.ulumhadith.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۱۵- فرهنگ رضوی (فصلنامه فرهنگ رضوی)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

ISSN: 2345-2500

زبان: فارسی 

صاحب امتیاز: بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا (ع)

سردبیر: دکتر جلال درخشه

سایت اختصاصی مجله: www.farhangerazavi.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی رشته علوم قرآن و حدیث

.

۱۶-  کتاب قیم (دوفصلنامه کتاب قیم)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

ISSN: 2251-6026

زبان: فارسی

صاحب امتیاز: دانشگاه میبد

سردبیر: دکتر علی محمد میرجلیلی

سایت اختصاصی مجله: kq.meybod.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی رشته علوم قرآن و حدیث

.

۱۷- مطالعات تفسیری (فصلنامه مطالعات تفسیری)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

ISSN: 2228-7256

زبان: فارسی 

صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، دانشگاه معارف اسلامی 

سردبیر: دکتر سید رضا مودب

سایت اختصاصی مجله: tafsir.maaref.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۱۸- مطالعات قرآن و حدیث (دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

ISSN: 2008-3211

زبان: فارسی

صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق(ع)

سردبیر: دکتر مهدی ایزدی

سایت اختصاصی مجله: quran.journals.isu.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۱۹- مطالعات فهم حدیث (دوفصلنامه مطالعات فهم حدیث)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

ISSN: 2588- 3895

صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

سردبیر: دکتر فتحیه فتاحی زاده

سایت اختصاصی مجله: mfh.journals.ikiu.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۲۰- تحقیقات علوم قرآن و حدیث (فصلنامه تحقیقات علوم قرآن و حدیث)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

ISSN: 2008-2681

زبان: فارسی 

صاحب امتیاز: معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا(س)

سردبیر: دکتر فتحیه فتاحی زاده

سایت اختصاصی مجله: tqh.alzahra.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

۲۱-  حدیث پژوهی (دوفصلنامه حدیث پژوهی)

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

ISSN: 2008-6547

زبان: فارسی 

صاحب امتیاز: دانشگاه کاشان

سردبیر: دکتر سید رضا مودب

سایت اختصاصی مجله: s-hadith.kashanu.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

 

۲۲- دوفصلنامه دراسات حدیثه فی نهج البلاغه

مشخصات مجله:

رتبه علمی: علمی – پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

زبان: عربی

صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور

سردبیر: محمدعلی آذرشب

سایت اختصاصی مجله: anb.journals.pnu.ac.ir

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

 

.

مطالب مشابه:

لیست مجلات علمی ترویجی علوم قرآن و حدیث

 

_______________________

لیست نشریات و مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث مورد تایید وزارت علوم سال ۱۳۹۸

لیست مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

 فهرست نشریات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

معارف نت | پایگاه دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث

برچسب‌ها و کلمات کلیدی:

لیست مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث ؛ فهرست مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث ؛ فهرست مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث، مجلات علمی پژوهشی رشته الهیات و معارف اسلامی – گرایش علوم قرآن و حدیث، فهرست نشریات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث؛ فهرست مجلات مصوب علوم قرآن و حدیث؛ لیست مجلات دارای اعتبار علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

دانلود رایگان

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث