مؤلفه های معنایی ماده «کرم» در قرآن بر اساس معناشناسی ساختاری و رویکردهای تحلیلی – منطقی


مؤلفه های معنایی ماده «کرم» در قرآن بر اساس معناشناسی ساختاری و رویکردهای تحلیلی – منطقی-در حال بارگذاری
۸ بهمن ۱۳۹۶
PDF
400 K
۱۰۰۰ تومان
خرید

عنوان مقاله:  مولفه های معنایی ماده « کرم » در قرآن بر اساس معناشناسی ساختاری و رویکردهای تحلیلی – منطقی

نویسندگان: احد فرامرز قراملکی؛ عبدالهادی فقهی زاده؛ مریم قاسم احمد

واژگان کلیدی: انسان‌ شناسی اقتصادی؛ رویکرد تحلیلی‌ـ منطقی؛ معناشناسی ساختاری؛ مؤلفه‌های معنایی؛ همنشین‌ ها و جانشین های کرم

سطح مقاله: علمی پژوهشی