مالک اشتر؛ تجلی مدیریت ولایی از منظر نهج البلاغه


مالک اشتر؛ تجلی مدیریت ولایی از منظر نهج البلاغه-در حال بارگذاری
۱۷ بهمن ۱۳۹۶
PDF
300 K
۱۰۰۰ تومان
خرید

عنوان مقاله: مالک اشتر؛ تجلی مدیریت ولایی از منظر نهج البلاغه

نویسنده: علیرضا میرزایی

واژگان کلیدی: مالک اشتر؛ مدیر ولایی؛ گزینش اصلح؛ گفتمان‌ سازی

سطح مقاله: علمی پژوهشی