مبانی ادبی – زبان شناسی جری و تطبیق در تفسیر قرآن

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 27 دی 1396
دسته بندی:

مبانی ادبی – زبان شناسی جری و تطبیق در تفسیر قرآن

.

نویسندگان: ابوالحسن مومن نژاد ؛ علی راد

.

سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

تعمیم مفاهیم قرآنی و انطباق آنها درطول زمان بر شرایط و مصادیق جدید یکی از قواعد مهم تفسیری است که به جری و تطبیق شهرت دارد. اختصاص بخش مهمی از روایات تفسیری شیعه به این موضوع از یک طرف و نقدها و طعن‌های برخی مخالفان بر این گونه روایات از طرف دیگر و نیز ارتباط وثیق این مسئله با خاتمیت و جاودانگی قرآن، مبناشناسی و تحلیل درست این قاعده ضروری به نظر می رسد.

در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، مبانی و دلایل این قاعده تفسیری از جنبه ادبی و زبان‌ شناسی استخراج و بررسی شده اند. مهم‌ترین این مبانی عبارت‌اند از: پایان‌ ناپذیری معانی نص، استعمال لفظ در بیش از یک معنا، العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وضع لفظ برای روح معنا. تحلیل صحیح مبانی این قاعده نشان می دهد که معصومین (ع) که مبتکران این سنت تفسیری هستند، راهی را برای جاودانگی مفاهیم قرآنی و نو بودن آن در هر عصری به ما معرفی کرده‌اند و این قاعده تفسیری با اصول ادبی و زبان‌ شناسی کاملاً منطبق است؛ لذا با اجرای آن، مفاهیم قرآنی از حصار زمان و مکان خارج می‌شوند و همیشه می‌توان از آنها استفاده کرد.

واژگان کلیدی: قرآن؛ تفسیر فرا ظاهر؛ مبانی؛ جری و تطبیق؛ زبان‌ شناسی

 .

.
عنوان مقاله [English]

Principles of literary – and matching the linguistic interpretation of the Qur’an
.

چکیده [English]

Extension of Quranic concepts and adapt over time to new circumstances and evidences that the current interpretation and implementation of important rules is known. Assign an important part of the traditions of Shia interpretation criticism and irony to this, on the one hand and on the other hand some opposition to these traditions and deep ties this issue with finality and eternity of the Quran, the Foundation Analysis and correct analysis of this rule seems to be necessary.

In this study, analytical methods, principles and reasons for the rule of interpretation of literary and linguistic aspects extracted and examined. Foremost among these principles are the end, the meaning of the text, use the word in more than one sense, especially Alsbb La Albrh Bmvm literally, word for spirit means the situation.

Correct analysis of the foundations of the rule indicates that the Imams (as) the originator of the tradition of interpretation, the way to immortality and Koran in every age we have introduced the novelty of it and no interpretation is entirely consistent with the principles of literary and linguistics; Therefore, its implementation, Quranic concepts of time and space outside the fence, and they can always be used.

کلیدواژه‌ها [English]

quran, interpretation beyond the basics, current and implementation, linguistics

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث