ارزیابی رجالیان درباره محمد بن بحر رهنی


ارزیابی رجالیان درباره محمد بن بحر رهنی-در حال بارگذاری
۷ اسفند ۱۳۹۶
PDF
500 K
رایگان

عنوان مقاله: ارزیابی رجالیان درباره محمد بن بحر رهنی

 

نویسندگان: سهیلا پیروزفر ، فهیمه اکبرزاده یزدی

 

واژگان کلیدی: محمد بن بحر الرهنی الشیبابی ، علم رجال ، غلو ، تفویض، اباحی‌ گری، نجاشی.

 

سال انتشار : ۱۳۹۵

سطح مقاله: علمی پژوهشی

محمد بن بحر - معارف نت