ارزیابی مدخل سجع از دایره المعارف قرآن لیدن


ارزیابی مدخل سجع از دایره المعارف قرآن لیدن-در حال بارگذاری
۹ مرداد ۱۳۹۷
PDF
400 K
22
رایگان

عنوان مقاله: ارزیابی مدخل سجع از دایره المعارف قرآن لیدن

.

نویسندگان: فتحیه فتاحی زاده , حسین افسردیر ,  راضیه بن زاده

.

سال انتشار: ۱۳۹۴

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

کلمات کلیدی: دایره المعارف قرآن لیدن ، دوین جی. استوارت، مستشرقان ، سجع آیات، سبک ادبی ، مدخل سجع

مدخل سجع از دایره المعارف قرآن لیدن

چکیده

مدخل سجع نوشتۀ یکی از مستشرقان، به نام دوین جی. استوارت است که در دایره المعارف قرآن لیدن به چاپ رسیده است. جستارِ کنونی به منظور روشن ساختن فضای فکری مستشرقان در خصوص آموزه‌ های دینی به ویژه مباحث قرآنی ، برای پژوهشگران مسلمان، به نقد و ارزیابی این مدخل پرداخته است. نقد و ارزیابی این گونه آثار زمینۀ آشنایی افکار عمومی با اسلام ناب را فراهم می‌کند.

بخشی از ایرادهای این مدخل به مبنای فکری نویسنده مربوط می‌شود که سجع قرآنی را با سجع کاهنان و قرآن را با شعر همسان می‌پندارد. بخش دیگر آن، ذکر مصادیقی از آیات قرآن کریم است که بنا به ادعای نویسنده به دلیل رعایت سجع ، از سبک ادبی متداول عدول کرده است. در این جستار می‌بینیم که مبنای فکری نویسنده استوار نیست و پاسخ‌هایی نقضی و حلّی به وی داده شده است.