مراتب ایمان از منظر علامه طباطبایی


مراتب ایمان از منظر علامه طباطبایی-در حال بارگذاری
۶ بهمن ۱۳۹۶
PDF
500 K
رایگان

مراتب ایمان از منظر علامه طباطبایی

مراتب ایمان از منظر علامه طباطبایی

نویسنده: دکتر عزیزالله افشار کرمانی

.

سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

اسلام که به معنای تسلیم در برابر اوامر و نواهی خداوند است دارای درجات و مراتب مختلفی است و چون وجود آدمی به تدریج تحول می یابد، مراتب مختلف اسلام نیز به مرور در آدمی پدید می آید. در مقابل این تسلیم، خداوند آرامش و جمعیت خاطر را به مرور به قلب آدمیان اعطاء می کند و میان آن تسلیم و این آرامش رابطه متقابل وجود دارد، علامه طباطبایی برای اسلام چهار مرتبه قائل است که در پی هر کدام، مرتبه ای از ایمان پدید می آید. بنابراین حیات مادی و معنوی آدمی دارای درجات و مراتبی است و وظیفه صاحب هر مرتبه ارتقاء مرتبه خود به کمک صاحبان مرتبه بالاتر و لطف و مراقبت نسبت به صاحب مرتبه پایین تر است تا وی نیز به مدارج بالاتر نائل شود. بنابراین مسلمانان در فهم حقایق دینی و تحقق آن حقایق در خود مراتب و درجاتی دارند و اصل در رابطه اهل اسلام گفتگو، مفاهمه و همکاری و همیاری است.

واژگان کلیدی: علامه طباطبایی ، مراتب اسلام ، مراتب ایمان ، قلب ، اندیشه، عمل

 

عنوان انگلیسی:

 The Ranks of Faith from the Viewpoint of Allameh Tabatabaei