رویکرد حدیثی نجم‌ الدین رازی در مرصاد العباد


رویکرد حدیثی نجم‌ الدین رازی در مرصاد العباد-در حال بارگذاری
۷ اسفند ۱۳۹۶
PDF
500 K
رایگان

عنوان مقاله: رویکرد حدیثی نجم‌ الدین رازی در مرصاد العباد

 

نویسندگان: محسن قاسم پور ، حسین قربانپور

 

واژگان کلیدی: حدیث، نقل به معنا، نجم‌ الدین رازی ، مرصاد العباد ، عرفان.

 

سال انتشار : ۱۳۹۵ 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

مرصاد العباد - معارف نت