مرگ ، توفی و عالم پس از مرگ در مقارنه‌ قرآن و عهدین


مرگ ، توفی و عالم پس از مرگ در مقارنه‌ قرآن و عهدین-در حال بارگذاری
۱۰ مرداد ۱۳۹۷
PDF
300 K
23
رایگان

عنوان: مرگ ، توفی و عالم پس از مرگ در مقارنه‌ قرآن و عهدین

.

نویسندگان: دکتر عباس همامی ، مریم فرضی

سال انتشار: ۱۳۹۴

سطح مقاله: علمی پژوهشی

واژگانکلیدی: مرگ ، عهد عتیق ، عهد جدید ، روز جدایی ، توفی ، عهدین ، عالم پس از مرگ

مرگ ، توفی و عالم پس از مرگ

چکیده
 در مقارنه‌ قرآن و عهدین درمیابیم که‌مرگ در اسفار عهد عتیق در مفاهیم متعددی چون هلاکت و فنا ، خواب ،‌ تکامل و جدایی جان از بدن به کار رفته است این در حالی است که توجه به مفاهیم و گزاره‌ های پس از مرگ‌در عهد جدید و با تعابیر خاصی چون روز جدایی ، حسابرسی و مقام داوری نمایان‌تر است . اساسا قرآن و عهدین در عناوین قابل توجهی پیرامون مرگ‌با همدیگر مشترکند .

 برچسب ها: