طراحی‌ شهری و منطقه‌ ای زمینه‌ گرا در مسیر سفر امام رضا (ع) به ایران


طراحی‌ شهری و منطقه‌ ای زمینه‌ گرا در مسیر سفر امام رضا (ع) به ایران-در حال بارگذاری
۲۷ اسفند ۱۳۹۶
PDF
4500 K
رایگان

مسیر سفر امام رضا (ع) به ایران

 

نویسنده / نویسندگان: اصغر مولائی؛ محمدتقی پیربابایی

 

واژگان کلیدی: طراحی‌ شهری و منطقه‌ ای زمینه‌ گرا ؛ مسیر سفر امام رضا (ع) ؛ کیفیات محیطی ؛ گردشگری مذهبی

 

سال انتشار: ۱۳۹۵

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

چارچوب عناوین اصلی مقاله:

الف) اهمیت و ضرورت موضوع ب) اهداف پژوهش ج) روش شناسی د) پیشینه پژوهشی

و) پیشینه نظری : زمینه گرایی کالبدی ؛ زمینه گرایی تاریخی ؛ زمینه گرایی اجتماعی – فرهنگی ؛ زمینه گرایی طبیعی (زیست محیطی)

تبیین و تحلیل تاریخ و مسیر حرکت امام رضا (علیه السلام) در ایران

طراحی شهری و منطقه ای در محور حرکت امام رضا (ع) با تاکید بر ارزش های رضوی

راهکارهای طراحی شهری و منطقه ای زمینه گرا در مسیر سفر امام رضا (ع)

 

مسیر سفر امام رضا