تحلیل گزارش‏های متعارض مدح و ذم معلی بن خنیس و ارزیابی علل تضعیف او


تحلیل گزارش‏های متعارض مدح و ذم معلی بن خنیس و ارزیابی علل تضعیف او-در حال بارگذاری
۲۱ اسفند ۱۳۹۶
PDF
3500 K
رایگان

 

عنوان مقاله: تحلیل گزارش‏های متعارض مدح و ذم معلی بن خنیس و ارزیابی علل تضعیف او

معلی بن خیس - معارف نت

رحیمه شمشیری ؛ مهدی جلالی ؛ محمدکاظم رحمان ستایش

 

واژگان کلیدی: معلی بن خنیس ؛ روایات مدح و ذم ؛ روات ضعیف ؛ جرح و تعدیل .

معلی بن خنیس - معارف نت

 

معلی بن خیس - معارف نت

نگاهی اجمالی به توثیق یا تضعیف معلی بن خیس نزد محدثان و رجالیان.

تحلیل روایات مدح و ذم معلی بن خیس: روایات مدح ؛ روایات ذم.

تحلیل علل تضعیف معلی بن خیس: بررسی سبب نخست ؛ بررسی ادعای مغیری بودن معلی بن خیس؛ بررسی ادعای تمایل به محمد بن عبدالله نفس زکیه ؛

بررسی سبب قتل معلی بن خنیس؛