معناشناسی بین در قرآن براساس روابط جانشینی و همنشینی

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 25 آبان 1397
دسته بندی:

معناشناسی بین در قرآن براساس روابط جانشینی و همنشینی

معارف نت: معناشناسی بین در قرآن براساس روابط جانشینی و همنشینی

معناشناسی بین در قرآن براساس روابط جانشینی و همنشینی

معناشناسی بین در قرآن براساس روابط جانشینی و همنشینی یکی از مهمترین اولویت‌ها و ضرورت‌های پژوهشی محققان زبان و ادبیات عرب است؛ چرا که پرداختن به آن می‌تواند برای برای درک و فهم بهتر قرآن مؤثر باشد. از این رو این پژوهش کوشیده است بر اساس روش توصیفی – تحلیلی، روابط جانشینی و همنشینی واژه بین در قرآن و ساخت واژه‌های مختلف آن را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

از مهم‌ترین مباحثی که این تحقیق برای معناشناسی بین در قرآن بر پایه روش روابط جانشینی و همنشینی واژگان مطرح نموده است می‌توان به: بررسی واژه بین در لغت، بررسی واژه بین در کاوش زبان‌ شناسی و معناشناسی، معناشناسی واژه بین بر اساس روابط جانشینی، معناشناسی بین بر اساس روابط همنشینی کلمات اشاره کرد. 

براساس یافته‌های این پژوهش که با هدف معناشناسی بین در قرآن بر مبنای بررسی روابط همنشینی وجانشینی انجام شده است، علی‌ رغم ادعای تحقیقات پیشین مبنی بر عدم دلالت واژه بین بر زمان در قرآن، برخی ساخت‌های همنشینی دلالت واژه بین بر زمان را در قرآن با استناد به آیات ثابت می‌نماید.  از این منظر، واژه بین در قرآن به‌صورت ظرف به معنای میان و وسط و نیز به صورت اسم به کار رفته است که در این حالت دو معنای متضاد وصل و فصل را دارد، ولی هر دو معنا نهایتاً بر وضوح دلالت دارند. مضاف‌ الیه واقع‌ شدن واژه بین، معنای وصل ایجاد می‌کند؛ همچنان‌ که لفظ بین در کنار فعل معلوم و فاعل مرفوع آن، ظرف منصوب و مبنی و غیرمتصرف گشته و با مرفوع‌ شدن در کنار فعل، در نقش فاعل یا نایب‌ فاعل قرار گرفته، معرب و متصرف می‌گردد.

مشخصات مقاله معناشناسی بین در قرآن براساس روابط جانشینی و همنشینی

موضوع مقاله: معناشناسی – روابط جانشینی و همنشینی

رده مجله: مجلات علوم قرآن و حدیث ؛ رده مقاله: مقالات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

 

 

نویسندگان مقاله معناشناسی بین در قرآن برپایه روابط جانشینی و همنشینی

فاطمه گلی ملک‌ آبادی؛ دکتری زبان و ادبیات عرب دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه اصفهان

محمد خاقانی؛ استاد گروه زبان و ادبیات عرب دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه اصفهان

رضا شکرانی؛ استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

 

مقالات مشابه با موضوعات معناشناسی و روابط جانشینی و همنشینی:

تحلیل مولفه‌های معنایی امام در آیه ۱۲ سوره یس با بهره‌گیری از روابط همنشینی و جانشینی

مولفه‏ های معنایی واژه نزول در قرآن کریم با تکیه بر دو محور هم‏نشینی و جانشینی

بررسی معناشناسانه استهزاء با تاکید بر همنشینی ها و جانشینی ها

 

بخشی از مقدمه مقاله:

پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به تحقیق در روابط همنشینی و جانشینی ساخت‌های مختلف واژه «بین» در قرآن پرداخته، و با بررسی هر یک در ساخت‌های همسان، به تدوین چارچوبی روشن برای ترجمه آن به زبان فارسی می‌پردازد، تا از این رهگذر به طرحی نو در درک مفاهیم و ترجمه علمی قرآن‌کریم دست‌ یازد.

 

بخشی از نتیجه گیری مقاله:

یکی از مهمترین واژگانی که در محور همنشینی بین قرار می‌گیرد، «بین‌ یدی» می‌باشد که با توجه به همنشینی با جهات یا زمان یا واژه‌ای از ریشه تصدیق، معانی متفاوتی به خود می‌گیرد؛ همچنین واژگان همنشین با این واژه مفهوم را به این شیوه روشن می‌سازد که در قرآن‌ اگر این واژه «بین یدی یا بین ایدی»، با جهات شش‌ گانه مخصوصا «خلف» تقابل پیدا کرد، بر جهت مشخصی دلالت می‌کند؛ و اگر با «تصدیق» همراه گردید، مشخصا بر کتا‌ب‌های الهی و بر رسولان پیشین دلالت دارد، از این‌رو ترجمه آن به «پیش رو»، «زمان قبل» یا «کتب و رسولان پیشین» در فارسی منطقی و مصطلح می نماید.

_________

 معارف نت | دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث

________

سایر عناوین مرتبط با عنوان معناشناسی واژه بین در قرآن برمبنای روابط همنشینی و جانشینی:

معناشناسی بین در قرآن با تکیه بر روابط جانشینی و همنشینی، معناشناسی واژه بین در قرآن براساس روابط همنشینی و جانشینی، بررسی ساخت‌های معنایی واژه بین در زبان قرآن براساس محورهای همنشینی و جانشینی واژگان، معناشناسی واژگانی بین در قرآن براساس روش روابط همنشینی و جانشینی سوسور, معناشناسی واژه «بین» در قرآن کریم با تأکید بر همنشینی و جانشینی کلمات, حوزه معنایی واژه بین در قرآن، معناشناسی واژه «بین» در قرآن بر پایه روابط همنشینی، معناشناسی «بین» در زبان قرآن بر پایه روابط جانشینی، معناشناسی کلمه «بین» در قرآن بر پایه روش جانشینی و همنشینی واژگان، بررسی مولفه‌های معنایی واژه بین(در قرآن کریم) براساس همنشینی و جانشینی واژگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث