فایل word: مفسران معاصر امامیه و غرر قرآن ؛ چیستی، رهیافت‌ها و گونه‌ها

مشخصات محصول
قیمت: 10000تومان
تاریخ انتشار: 06 آذر 1397
دسته بندی:

مفسران معاصر امامیه و غرر قرآن ؛ چیستی، رهیافت‌ها و گونه‌ها

.

مشخصات مقاله مفسران معاصر امامیه و غرر قرآن ؛ چیستی، ‌گونه‌ها و رهیافت‌ها:

 رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی – سال انتشار: ۱۳۹۴؛ تعداد صفحات: ۲۴؛ موضوع محوری: مفسران معاصر امامیه – غرر قرآن ؛ نویسنده: علی راد

.

مباحث محوری مقاله:

غررپژوهی و بررسی دیدگاه مفسران معاصر امامیه پیرامون ماهیت و گونه‌های غرر قرآن کریم مسأله اصلی مقاله حاضر می‌باشد. پیش فرض نویسنده در مقاله حاضر ایـن اسـت کـه آیات غرر ریشه در سنت تفسیری اهل بیت(ع) دارد و به عنـوان یـک قاعـده تفـسیری در تبیین آموزه‌های قرآنی نقش آفرین است و مفسران معاصر امامیـه نقـش برجـسته ای در طراحی و ارائه آن داشته‌اند.

نظر به این ضرورت غررپژوهی، در مورد کاربرد اصطلاح غرر میان عالمان مفسران معاصر امامیه در تعیین آیات و احادیث خاص، تحلیل دقیق، روشن و جامعی از چند و چون، شرایط و چگونگی آن در تفاسیر امامیه به عمل نیامده است. ایـن پژوهـه بـا رویکرد نظریه‌پردازی، تبیین چیستی معنایی و مفهومی غرر، زمینه‌های پدیـداری آیـات غرر، انواع رهیافـت‌هـای مفـسران معاصـر امامیـه بـه ماهیـت غـرر، اکتـشاف و الگـوی طبقه‌بندی این آیات را مورد بررسی قرار داده است.

ساختار مقاله مفسران معاصر امامیه متناسب با مسأله اصـلی تحقیق، بـه پـنج بخـش مفهوم‌ شناسی لغوی و اصطلاحی، رهیافت‌ شناسـی، اکتـشاف و طبقـه بنـدی غـرر قرآنـی تقسیم و در هر بخش پاسخی به پرسش‌های پژوهش ارائه می شود.

 

تصویر چکیده مقاله

مفسران معاصر امامیه و غرر قرآن ؛ چیستی، رهیافت‌ها و گونه‌ها - معارف نت

تصویر چکیده مفسران معاصر امامیه و غرر قرآن ؛ چیستی، رهیافت‌ها و گونه‌ها

 

بخشی از بیان مساله مقاله:

خاستگاه ایده غررگزینی از قـرآن چیـست؟ ایـن ایـده از کجـا و چگونـه در اندیـشه مفسران معاصر امامیه شکل گرفته و ملاک ایشان در تعیین آیاتی به عنوان غرر چه بوده‌ است؟ ماهیت آیات غرر، زمینه‌های پدیداری و وجوه تمایز آنها با دیگر آیـات چیـست؟

اهم رویکردهای رایج میان مفسران معاصر امامیه در گزینش غرر قرآن کدام اسـت؟ روش‌هـای استخراج غرر قرآن چیست؟ الگوی جامع طبقه‌ بندی غرر قرآن کدام اسـت؟ و… از اهـم مسائل غررپژوهی قرآن است. متاسفانه علی رغم کاربرد اصطلاح غرر میان مفسران معاصر امامیه در تعیین آیات و احادیث خاص، تحلیل دقیق، روشن و جامعی از چند و چون، شرایط و چگونگی آن در تفاسیر امامیه به عمل نیامده است.

نظر به این ضرورت، ایـن پژوهـه بـارویکرد نظریه‌پردازی، تبیین چیستی معنایی و مفهومی غرر، زمینه‌های پدیـداری آیـات غرر، انواع رهیافـتهـای مفـسران معاصـر امامیـه بـه ماهیـت غـرر، اکتـشاف و الگـوی طبقه بندی این آیات را مورد بررسی قرار داده است.

.

بخشی از نتیجه گیری مقاله:

گستره کاربرد غرر در فرهنگ عربـی نـشان مـی‌دهـد کـه عـرب از ایـن واژه در اشـیاء، اشخاص، افکار و سخن استفاده کرده است که وجه مشترک جـامع میـان آنهـا ممتـاز بودن فرد در میان همگنان خود است. از سوی دیگر نسبتی میان بلاغـت و غـرر وجـود دارد.

غرر گفتار یا نوشتاری است که به لحاظ ساختار شـکلی و درون مایـه محتـوایی در نوع خود بی نظیر بوده و جایگزینی آن با عبارت دیگر ممکن نباشد. از این رو غرر در گفتار و نوشتار با توان بیانی و مهارت فرد در چینش واژگان، ترکیب ساختاری جمله و انتقـال معنا به مخاطب رابطه دارد و بنابراین غرر را در متون عادی نباید انتظار داشت.

عالمان و مفسران معاصر امامیه متأثر از روش اهل بیت(ع) اصطلاح غرر را در توصیف منزلـت شماری از آیات قرآنی به کار برده‌اند. هر چند تعریف تام و دقیقی از این آیات ارائـه نـشده است لکن می توان آن را به عبارتهای تام قرآنی که در موضوع خـود در مجمـوع آیـات قرآنی از برجستگی خاصی برخوردار بوده و در تبیین موضوع و پاسخگویی به مسائل آن کارآمد باشند اطلاق کرد.

 

چارچوب مقاله مفسران معاصر امامیه و غرر قرآن:

 • چکیده
 • طرح مسأله
 • مفهوم شناسی:
 • مفهوم لغوی
 • معنای اصطلاحی
 • زمینه‌ها
 • رهیافت‌ها:
 • رهیافت غایت‌گرا
 • رهیافت محتواگرا
 • اکتشاف غرر قرآن
 • روش نقلی اکتشاف غرر قرآن
 • روش تراثی اکتشاف غرر قرآن
 • روش اجتهادی اکتشاف غرر قرآن
 • طبقه بندی
 • الگوی فرضیه‌ای:
 • غرر سوره‌ای
 • غرر مکی یا مدنی
 • غرر موضوعی
 • غرر معارفی
 • غرر دانشی
 • الگوی معیار
 • نتیجه گیری
 • منابع

.

معارف نت | پایگاه دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث

دانلود مقاله: مفسران معاصر امامیه و غرر قرآن؛ چیستی، رهیافت‌ها و گونه‌ها

.

برچسبها و کلمات اصلی:

دانلود مقاله مفسران معاصر امامیه و غرر قرآن؛ چیستی، رهیافت‌ ها و گونه‌ ها؛ تفسیر امامیه؛ مفسران امامیه و مفسران شیعه، عالمان و مفسران معاصر امامیه و شیعه، طبقه‌ بندی آیات؛ غرر قرآن و غرر آیات؛ قاعده تفسیری، ماهیت و گونه‌های غرر قرآن کریم، دیدگاه مفسران معاصر امامیه پیرامون آیات غرر، مفسران معاصر امامیه، غرر قرآن؛ ماهیت، گونه‌ ها و رهیافت‌ ها، ویکی شیعه؛ دانشنامه اسلامی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث