وصیت مفضل بن عمر ، بازیابی و اعتبارسنجی


وصیت مفضل بن عمر ، بازیابی و اعتبارسنجی-در حال بارگذاری
۲۰ اسفند ۱۳۹۶
PDF
800 K
رایگان

 

عنوان مقاله: وصیت مفضل بن عمر ، بازیابی و اعتبارسنجی

 

نویسندگان:

محمود ملکی تراکمه ای ؛ محمدکاظم رحمان ستایش

 

واژگان کلیدی:

الوصیه؛ مفضل بن عمر ؛ بازیابی؛ اعتبارسنجی؛ الکافی

 

سال انتشار: ۱۳۹۵

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

موضوعات محوری مقاله:

شناخت نامه مفضل بن عمر؛  درباره الوصیه ؛ پیشنه ؛ اعتبارسنجی طرق الوصیه در فهارس .

الوصیه در کتاب های حدیثی شیعه : تحلیل طریق / سند نخست کلینی؛ اعتبارسنجی طریق دوم کلینی .

اسناد کلینی، صدوق و کشی به یک حدیث مشترک: اسناد شیخ صدوق و اعتبارسنجی آنها ؛ ارزیابی سند کشی ؛ واکاوی متون وصیت ؛ جمع بندی متون وصیت ؛ چرایی نگارش ؛

وصیت مفضل بن عمر - معارف نت