فایل word: دلالت آیات و روایات بر ناروا بودن کشتار جمعی

مشخصات محصول
قیمت: 10000تومان
تاریخ انتشار: 30 آذر 1397
دسته بندی:

ناروا بودن کشتار جمعی

عنوان مقاله: دلالت آیات و روایات بر ناروا بودن کشتار جمعی

 فرمت: فایل WORD (قابل ویرایش)

.

مشخصات مقاله:

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی – سال انتشار: ۱۳۹۷؛ تعداد صفحات: ۱۶؛ موضوعات محوری: ناروا بودن کشتار جمعی ؛ رویکرد مقاله: علوم و معارف قرآن و حدیث؛ نویسندگان: مصطفی آذرخشی، فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش).

.

چکیده

از موضوعات مهمی که مورد توجه حقوق‌دانان قرار دارد، حفظ جان انسان‌های بی‌گناه در هنگامه درگیری‌های نظامی است. از آنجا که اغلب تلفات جنگ‌ها مربوط به انسان‌هایی است که مستحقّ مرگ نیستند، نهادهای حقوقی در سال‌های اخیر، تلاش فراگیری برای توقف کشتار جمعی نموده‌اند. آنچه در اسناد بین‌ المللی راجع به ممنوعیت کشتار جمعی ملاحظه می‌شود، این واقعیّت است که در صورت عدم تفکیک انسان‌ها ، افرادی که نقشی در جنگ ندارند، کشته می‌شوند.

بنابراین ضروری است که در هر حمله‌ای، تفکیک کاملی برای مشخص شدن اهداف نظامی و غیر نظامی انجام شود. این اصل تفکیک که در اسناد حقوق بین‌ الملل سابقه‌ای نه چندان دور دارد، در آیات قرآن کریم و بیان پیامبر(صلی‌الله علیه و آ‌له) و اهل‌بیت(علیهم‌ السلام) مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از شواهد قرآنی درباره اصل تفکیک و منع کشتار جمعی آیه ۲۵ سوره فتح است که به اصل یاد شده با تعبیر «لَوْ تَزَیَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ» اشاره دارد.

واژگان کلیدی:

اصل تفکیک؛ حقوق جنگ؛ قرآن کریم؛ کشتار جمعی

.

بخشی از طرح مسئله

نگاهی اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ، ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﮓ و ﻣﺒﺎرزه، ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎدِ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﯿﺎت آدﻣﯽ اﺳﺖ. ﺟﻨﮓﻫﺎ و درﮔﯿﺮیﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻬﺎﺟﻢ و دﻓﺎع، ﺑﻪ ﺣﻖّ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ، ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن را ﭘﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد. از ﮔﺬﺷﺘﻪ، اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان، درﺑﺎره آداب ﻧﺒﺮد ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ و ﻗﻠﻢ زده‌اﻧﺪ. اﯾﻨﮑﻪ از ﻧﻈﺮ اﺧﻼﻗﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﭼﻪ ﺟﻨﮕﯽ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ و وﺣﯽ، ﻋﻘﻞ و وﺟﺪان ﭼﻪ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺟﻨﮕﯿﺪن اراﺋﻪ ﮐﺮده‌اﻧﺪ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد، ﻣﻮﺿﻮع کشتار جمعی ﯾﺎ همان ﻗﺘﻞ ﻋﺎم اﺳﺖ. ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ، ﺿﻤﻦ ﻣﺮور ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﻃﺮح ﺷﻮاﻫﺪی از آﯾﺎت و رواﯾﺎتِ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻓﻘﻬﺎء ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿّﺖ کشتار جمعی اﺳﺖ، آیه ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ از ﺳﻮره ﻓﺘﺢ را، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان شاهدی مهم و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻐﻔﻮل، ﺑﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﺒﻮدن ﻗﺘﻞ ﻋﺎم، ﻣﻄﺮح و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

.

چارچوب مقاله:

ﭼﮑﯿﺪه

١ ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ

٢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم و کشتار جمعی

٣ روﯾﮑﺮد اﺳﻼم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع کشتار جمعی

۴ دﻻﻟﺖ آیه ۲۵ سوره فتح ﺑﺮ ﻧﻔﯽ کشتارِ جمعی

۴. ١ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻓﻀﺎی ﻧﺰول آﯾﺎت ٢۴ و ٢۵ ﺳﻮره ﻓﺘﺢ

۴. ٢ ﻧﻈﺮ ﻣﻔﺴّﺮان درﺑﺎره آیه ۲۵ سوره فتح

۴. ٣ ﻧﺤﻮه دﻻﻟﺖ آیه ۲۵ سوره فتح ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ کشتارِ جمعی

نتیجه گیری

منابع

.

برای اطلاع بیشتر در باره این موضوع مقالات زیر را مطالعه نمایید:

اخلاق در جهاد از دیدگاه امام علی علیه السلام

جهاد و اسارت از دیدگاه قرآن و اهل‌ بیت علیهم السلام، انگیزه‌ها و اهداف

نقدی بر نظرات فایرستون در مقاله «تناقض در آموزه‌ های قرآنی جنگ و راهکارهای حل آن»

.

مقاله دلالت آیات و روایات بر ناروا بودن کشتار جمعی

معارف نت: پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث

.

برچسبها و عناوین مشابه:

دانلود فایل WORD مقاله دلالت آیات و روایات بر ناروا بودن کشتار جمعی، ناروا بودن کشتار جمعی بر مبنای دلالت آیه ۲۵ سوره فتح، شیوه‌های جنگ و جهاد با محوریت قرآن و احادیث، ناروا بود قتل عام براساس دلالت آیه ۲۵ سوره فتح، دلالت  محتوایی آیات و روایات بر ناروا بود قتل عام، نهی قتل عام و کشتار دسته جمعی از دیدگاه قرآن و احادیث، جنگ و جهاد از منظر آیات و روایات.

حقوق جنگ از منظر قرآن کریم، ناروا بودن کشتار جمعی از دیدگاه قرآن و حدیث، دﻻﻟﺖ آیه ۲۵ سوره فتح ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﺸﺘﺎرﺟﻤﻌﯽ، دﻻﻟﺖ آیه ۲۵ سوره فتح ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ قتل عام در جنگ، ممنوعیت قتل عام در جهاد بر اساس دﻻﻟﺖ آیه ۲۵ سوره فتح، دیدگاه ﻣﻔﺴﺮان درﺑﺎره ممنوعیت قتل عام در جنگ و جهاد، دلالت ﻧﻔﯽ ﮐﺸﺘﺎر دسته جمعی در آیات و روایات، دیدگاه اسلام در مورد سلاح‌های کشتار دسته جمعی، سلاح‌ کشتارجمعی از منظر اسلام، اخلاق جنگ و جهاد در آیات و روایات.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث