انعکاس نام و مرقد احمد بن موسی (ع) در آینه اشعار سده‌ های هشتم تا دهم


انعکاس نام و مرقد احمد بن موسی (ع) در آینه اشعار سده‌ های هشتم تا دهم-در حال بارگذاری
۲۷ اسفند ۱۳۹۶
PDF
2000 K
رایگان

نام و مرقد احمد بن موسی (ع)

 

نویسنده / نویسندگان: محمد مرادی

 

واژگان کلیدی: احمد بن موسی (ع) ؛ شعر فارسی؛ شاه‌ داعی؛ منصور حافظ ؛ اهلی شیرازی

 

سال انتشار: ۱۳۹۵

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

مهم ترین بخش ها و عناوین مطرح شده مقاله:

روش تحقیق ؛ پیشینه تحقیق

بررسی سیمای احمد بن موسی (علیه السّلام) در شعر فارسی سده های هشتم تا دهم هجری قمری

۱ تحلیل زمینه ها و احتمالات نمود شهرت نام و مرقد احمد بن موسی (علیه السلام) در اشعار قرن هشتم و نهم

۲ نخستین مناقب مستقل احمد بن موسی (ع) در دیوان شاعران مجاور مرقد

۳ نمود تصویر مرقد احمد بن موسی (ع) در مناقب اهلی شیرازی

 

نام و مرقد احمد بن موسی