نسخ در روایات تفسیری ابو حمزه ثمالی، بررسی و نقد


نسخ در روایات تفسیری ابو حمزه ثمالی، بررسی و نقد-در حال بارگذاری

نسخ در روایات تفسیری ابو حمزه ثمالی، بررسی و نقد

.

نویسندگان: دکتر محمد کاظم رحمان ستایش، حسین ارست

.

رتبه مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

در یک ­روایت تفسیری ابوحمزه ثمالی، نسخ آیه صلح، ­با آیه سی  و پنج سوره محمد(ص) آمده که نسخ­در اینجا، به معنی تخصیص(تخصیص حکم عام صلح با ردصلح نامعقول) است. در روایت دیگر، نسخ آیه سیزدهم سوره زمر، با آیه دوم از سوره فتح بیان شده است که هر آیه بر موضوع خاصی دلالت می کند- آیه اول، تأکید بر عبادت خالصانه پیامبر (ص)دارد و آیه دوم سوره فتح، ذنب متوهم در دید مشرکان و غفران متوجه همین ذنب خیالی را اراده کرده_ که از دایره نسخ (­خواه نسخ به معنی هر گونه تغییردر نزد سلف، یادر اصطلاح متأخرین)­ خارج و روایت غیر قابل پذیرش است.

واژگان کلیدی: نسخ، تخصیص، روایات تفسیری، ابوحمزه ثمالی، ذنب