نظم تقابلی «أرض و سماء» در گفتمان قرآنی بر پایه نظریه انسجام


نظم تقابلی «أرض و سماء» در گفتمان قرآنی بر پایه نظریه انسجام-در حال بارگذاری
۵ اسفند ۱۳۹۶
PDF
400 K
19
رایگان

نظم تقابلی نظریه انسجام

نویسندگان: کبری راستگو؛ مریم نخعی

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

واژگان کلیدی: نظریه انسجام ؛ نظم؛ تقابل ؛ ارض؛ سماء

نظم تقابلی نظریه انسجام

نظم تقابلی نظریه انسجام