نقدی بر مقاله «نگاهی به تفسیر قرآن بر اساس ترتیب نزول»


نقدی بر مقاله «نگاهی به تفسیر قرآن بر اساس ترتیب نزول»-در حال بارگذاری
۲۴ دی ۱۳۹۶
PDF
300 K
16
رایگان

نقدی بر مقاله «نگاهی به تفسیر قرآن بر اساس ترتیب نزول»

.

نویسنده: محمد اخوان

.

سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

قرآن کریم برآمده از علم بی‌ نهایت الهی است و برای آنکه بخواهد در ظرف دانش محدود انسان قرار گیرد، جهت زدودن ابهام‌ ها، نیازمند به تفسیر است. برای تفسیر کلام الهی، دو شیوه تفسیر موضوعی و تفسیر ترتیبی وجود دارد. تفسیر اخیر خود به دو روش تفسیر بر اساس ترتیب آیات مصحف و ترتیب نزول آیات تقسیم می‌گردد. مقاله پیش رو در نقد مقاله «نگاهی به تفسیر قرآن بر اساس ترتیب نزول» ـ که به مخالفت با تفسیر قرآن بر اساس ترتیب نزول برخاسته است ـ نگارش شده است و بر این نکته تاکید دارد که هیچ منع و محدودیتی برای تفسیر بر اساس ترتیب نزول وجود ندارد؛ زیرا این سبک تفسیر، نوعی تفسیر موضوعی است که به کشف مهندسی ترتیبی قرآن که در همه زمان‌ها و مکان‌ها قابل اجرا است، می‌انجامد.

واژگان کلیدی: تفسیر ترتیبی، تفسیر موضوعی بر اساس نزول، ترتیب نزول، جمع قرآن، مصحف امام علی