واکاوی باورهای بنیادین در روایات تفسیری سوره مومنون


واکاوی باورهای بنیادین در روایات تفسیری سوره مومنون-در حال بارگذاری
۲۸ تیر ۱۳۹۷
PDF
300 K
20
رایگان

عنوان مقاله: واکاوی باورهای بنیادین در روایات تفسیری سوره مومنون
.

نویسندگان: زهرا عمرانی پور ؛ ثریا قطبی 

سال انتشار: ۱۳۹۷       سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

کلیدواژه ها: روایات تفسیری سوره مومنون؛ تفاسیر روایی؛ اعتقادات شیعه؛ تحلیل محتوای روایات

چکیده
هرچند روایات تفسیری از منظرهای گوناگون مورد توجه واقع شده اما تحلیل ابعاد و مولفه ­های آن از پژوهش­های جدید در عرصه تحقیقات حدیثی است که با مطالعه ­ای روشمند در مضامین روایات تفسیری درصدد کشف عناصر محتوایی این دسته از روایات می­باشد. از آنجا که تمسک به قرآن و سنت مبتنی بر فهم این دو ثقل گرانبهاست در نوشتار حاضر تلاش شده تا با روش تحلیل محتوا و به شیوه استقرائی و با واحد تحلیل مضمون روایت، مولفه­ های اعتقادی روایات تفسیری سوره مؤمنون در تفاسیر روایی شیعه را مورد مداقه قرار داده و به این پرسش پاسخ دهد که بر اساس روایات تفسیری سورۀ مومنون کدامین عناصر بنیادین اعتقادی از سوی معصومین (ع) جهت تعالی بخشی و هدایت انسان به سوی کمال بکار رفته است؟

این پژوهش با طبقه‌بندی موضوعی مضامین اعتقادی روایات تفسیری به واکاوی باورهای بنیادین در سوره مومنون پرداخته تا در نهایت ساختار اساسی حاکم بر روایات تفسیری سوره مومنون را در بعد اعتقادی آشکار سازد.