واکاوی موضوع حرمت پیامبر از منظر آیات قرآن کریم


واکاوی موضوع حرمت پیامبر از منظر آیات قرآن کریم-در حال بارگذاری
۱۵ دی ۱۳۹۶
PDF
300 KB
16
رایگان

 واکاوی موضوع حرمت پیامبر از منظر آیات قرآن کریم

.

نویسندگان: منصور پهلوان، مجید مجرد

.

نوع مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

پیامبر اکرم | از حرمت و احترام و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است تا آنجا که خدای متعال به پاس هماهنگی همه جانبه رسول‌ اکرم با قرآن کریم و نیز برای ترغیب دیگران به تأسّی به چنین سیره‌ای، از وجود مقدس آن حضرت| با عظمت یاد فرموده است. قرآن کریم در آیات متعددی همچون آیه ۶۳ سوره نور، آیه ۱ حجرات، آیه ۵۳ و ۵۴ احزاب و آیه ۶۵ نساء به موضوع حرمت پیامبر اکرم| پرداخته است، از این‌رو حفظ حرمت آن حضرت| یکی از بایسته‌ها و اصول ثابت قرآن کریم است. براساس این اصل، همگان نسبت به رعایت حرمت آن بزرگوار| مسئول هستند. عنایت‌های ویژه خدای متعال به پیامبر|، همراهی و معیّت نام پیامبر| با نام حق تعالی، مصادیق متعدد محبت الهی به پیامبر|، تجلیل‌ های ویژه از پیامبر| در خطاب‌ های الهی و جلوه‌ های فراوان دلداری‌ های خدای سبحان از پیامبر| از جمله مؤلفه‌ها و مستنداتی هستند که لزوم حفظ حرمت نبوی| را اثبات می‌کنند.

واژگان کلیدی: آیه ۶۳ سوره نور، آیه ۱ سوره حجرات، حرمت پیامبر اکرم، تجلیل پیامبر

.

موضوعات محوری مقاله:

مفهوم شناسی حرمت, مولفه های حرمت پیامبر اکرم, عنایت های خداوند به پیامبر, معیت نام پیامبر با خداوند, محبت خداوند به پیامبر, تجلیل پیامبر در قرآن, دلداری پیامبر در قرآن