تاثیر تفسیر بر وقف و ابتدا با تکیه بر آراء ابوعمرو دانی و محمد خلف الحسینی (مطالعه موردی اختلافات در سوره حدید)


تاثیر تفسیر بر وقف و ابتدا با تکیه بر آراء ابوعمرو دانی و محمد خلف الحسینی (مطالعه موردی اختلافات در سوره حدید)-در حال بارگذاری
۲۹ بهمن ۱۳۹۶
PDF
500 K
رایگان

عنوان مقاله: تأثیر تفسیر بر وقف و ابتدا با تکیه بر آراء ابوعمرو دانی و محمد خلف الحسینی (مطالعه موردی اختلافات در سوره حدید)

نویسندگان: علیرضا سبحانی؛ محمد ناصحی

واژگان کلیدی: وقف و ابتدا؛ تفسیر؛ تلاوت قرآن؛ مسبحات؛ ابوعمر دانی؛ محمدخلف الحسینی

سطح مقاله: علمی پژوهشی