ظرفیت سنجی منطق فازی و پلورالیسم دینی در تبیین مفهوم ایمان در قرآن


ظرفیت سنجی منطق فازی و پلورالیسم دینی در تبیین مفهوم ایمان در قرآن-در حال بارگذاری
۱۰ اسفند ۱۳۹۶
PDF
300 K
15
رایگان

عنوان مقاله: ظرفیت سنجی منطق فازی و پلورالیسم دینی در تبیین مفهوم ایمان در قرآن

نویسندگان: موسی الرضا شمسیه زاهدی ; ابولقاسم عارف نژاد

واژگان کلیدی: ایمان; منطق فازی; پلورالیسم دینی; شمول گرایی دینی; علامه طباطبایی

سطح مقاله: علمی پژوهشی

سال انتشار: ۱۳۹۵

دانلود مقالات علوم قرآنی