پیشگیری انتظامی از جرم با الهام از عهدنامه مالک اشتر


پیشگیری انتظامی از جرم با الهام از عهدنامه مالک اشتر-در حال بارگذاری
۱۷ بهمن ۱۳۹۶
PDF
300 K
۱۰۰۰ تومان
خرید

عنوان مقاله:  پیشگیری انتظامی از جرم با الهام از عهدنامه مالک اشتر

نویسنده: محمدرسول آهنگران

واژگان کلیدی: عهدنامه مالک اشتر؛ جرم؛ پیشگیری انتظامی

سطح مقاله: علمی پژوهشی