چگونگی نقد آراء فخر رازی در تفسیر المیزان


چگونگی نقد آراء فخر رازی در تفسیر المیزان-در حال بارگذاری
۲۳ دی ۱۳۹۶
PDF
300 K
20
رایگان

چگونگی نقد آراء فخر رازی در تفسیر المیزان

.

نویسندگان: امان‌اله ناصری کریموند ؛ عباس مصلایی‌ پور

.

سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

تفسیر المیزان، به منزله میزان و سنجش بسیاری از تفاسیر دیگر است. از جمله آن تفاسیر، تفسیر مفاتیح الغیب فخر رازی است که علامه طباطبایی به طور گسترده به بررسی و نقد آن پرداخته است. در این بررسی علامه طباطبایی سه نوع دیدگاه نسبت به آراء تفسیری فخر رازی دارد: در مواردی از جمله: مطابقت با سیاق آیات قرآن، مطابقت با روایات، مطابقت نظر فخر رازی با نظر علامه، استناد به برخی از بیانات تفسیر مفاتیح الغیب، رأی فخر رازی را تأیید کرده است، در موارد متعددی از جمله: عدم تعیین معنای صحیح واژگان قرآن، عدم توجه دقیق به قواعد ادبیات عرب، ناسازگاری با سیاق آیات، عدم توجه به ارتباط بین آیات و … نظر وی را نقد و رد کرده است و در مواردی نیز تنها به ذکر نظر رازی پرداخته است، بدون این که به تأیید یا رد آن مبادرت ورزد.

واژگان کلیدی: سید محمدحسین طباطبایی, المیزان, مفاتیح الغیب, تفسیر کبیر, نقد آراء فخر رازی