کارآفرینی اجتماعی : عوامل و پیامدها با رویکرد نهج‌ البلاغه

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 02 اسفند 1396
دسته بندی:

کارآفرینی اجتماعی

نویسندگان: مهران احمدی فارسانی؛ علی صفری

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

چکیده

در این پژوهش تلاش شده که به تحلیل ویژگی­ های شخصیتی و اعتقادات مذهبی کارآفرینان اجتماعی شهر اصفهان، به‌عنوان عوامل ایجادکنندۀ کارآفرینی اجتماعی پرداخته شود و میزان مطابقت این ویژگی­ها و باورها با ویژگی­ها و باورهایی که در نهج‌ البلاغه به آن اشاره شده، مشخص شود. همچنین تأثیر ویژگی­های شخصیتی و اعتقادات مذهبی بر نتایج فردی و اجتماعی کارآفرینان اجتماعی شهر اصفهان (به‌عنوان پیامدها) در قالب یک فرضیۀ اصلی و پنج فرضیۀ فرعی مورد بررسی قرار گرفت.جامعۀ آماری این پژوهش۱۵۰ نفر از کارآفرینان اجتماعی شهر اصفهان می­باشد. ابزار گردآوری داده­ ها پرسشنامۀ محقق ساخته بوده که روایی آن به‌صورت محتوایی و سازه و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده است.

حجم نمونه نیز براساس جدول مورگان به تعداد ۱۰۳ نفر تعیین و روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی بوده و داده ­ها از طریق روش حداقل مربعات جزئی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج این پژوهش نشان داد که کارآفرینان اجتماعی شهر اصفهان دارای ویژگی­های شخصیتی و باورهای مذهبی اشاره شده در نهج‌ البلاغه هستند. همچنین نتایجی که کارآفرینان اجتماعی شهر اصفهان از عمل کارآفرینانۀ خود به‌دست می­آورند همان نتایجی است که نهج‌ البلاغه به آن اشاره دارد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه­ها نیز نشان داد که ویژگی­های شخصیتی و باورهای مذهبی بر نتایج فردی و اجتماعی کارآفرینی اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری دارند.

واژگان کلیدی: کارآفرینی اجتماعی ؛ باورهای مذهبی؛ نتایج؛ نهج‌ البلاغه

[English]عنوان مقاله

Social Entrepreneurship: Causes and Consequences by Nahj-al balagha Approach

واژگان کلیدی  [English] :

Social Entrepreneurship, Religious Convictions, Results, Nahj-al balaghe

کارآفرینی اجتماعی

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث