لمحه عن الکسائی و خصائصه القرائیه


لمحه عن الکسائی و خصائصه القرائیه-در حال بارگذاری
۹ اسفند ۱۳۹۶
PDF
300 K
رایگان

عنوان مقاله: لمحه عن الکسائی و خصائصه القرائیه

 

عنوان فارسی: دورنمایی از کسائی و ویژگی های قرائت آن

 

نویسندگان: علی رضا آزاد ; مرتضی ایروانی نجفی ; علی اسدی

 

واژگان کلیدی:  الکسائی; قرائت; النحو، توجیه القراءات; الاستمداد النحوی فی قراءه القرآن

 

زبان: عربی

سطح مقاله: علمی پژوهشی

سال انتشار: ۱۳۹۵