عوامل کشف و شهود در قرآن و روایات


عوامل کشف و شهود در قرآن و روایات-در حال بارگذاری
۵ فروردین ۱۳۹۷
PDF
700 K
رایگان

عوامل کشف و شهود

نویسنده: محمدجواد رودگر

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

 

سطح مقاله: علمی ترویجی

 

چکیده

یکی از منابع معرفت، « کشف و شهود عرفانی»، اعم از شهود عین‌ الیقینی و حق‌ الیقینی است که در قرآن و روایات از منزلت و موقعیت بنیادی‌ـ راهبردی برخوردار می‌باشد: ۱ـ عوامل حصول معرفت شهودی از منظر قرآن و روایات چیست؟ ۲ـ آیا معرفت شهودی از منظر قرآن و روایات اعتبار و حجیت معرفت‌ شناختی دارد؟ برونداد نوشتار حاضر که مبتنی بر روش نقلی‌ـ عقلی است، در علل دستیابی به کَشف و شهود عبارتند از: عبودیت، تقوی و طهارت، شرح صدر، مراقبت نفس، عمل صالح، شهود، فقر وجودی و اخلاص که با یک مقدمه، در دو قسمت با ذکر نمونه‌ هایی از مکاشفات و مشاهدات عرفانی بررسی می‌کنیم.

واژگان کلیدی: قرآن؛ روایات؛ کشف و شهود ؛ علم لدنی؛ عبودیت؛ مراقبت نفس؛ طهارت و تزکیه باطن

 

 کشف و شهود