بررسی و نقد آرای گابریل رینولدز درباب کفالت حضرت مریم در قرآن


بررسی و نقد آرای گابریل رینولدز درباب کفالت حضرت مریم در قرآن-در حال بارگذاری

بررسی و نقد آرای گابریل رینولدز درباب کفالت حضرت مریم در قرآن

 کفالت حضرت مریم در قرآن

نویسندگان: مجتبی زروانی؛ قربان علمی؛ محمدباقر سعیدی

.

سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

خاورشناسانِ قائل به تأثیرات مسیحی در اسلامِ آغازین را می‌توان به گروه‌های مختلفی تقسیم کرد. برخی از ایشان قائل به تأثیرات اناجیل غیررسمی و به ‌طور مشخص اناجیل کودکی در اسلام آغازین بوده‌اند.گابریل رینولدز با طرح این نظر که قرآن را باید با نظر به نوشته‌های عهدینی فهم کرد، آیات ۳۵-۴۴ سوره آل‌ عمران در باب تولد و کودکی و کفالت حضرت مریم را در پرتو یکی از اناجیل کودکی به نام «پیشا انجیل یعقوب» تبیین کرده است. به تبیین وی از این آیات نقدهایی وارد است که نتیجۀ غفلت وی از فقراتی از متن عهدین بوده است.

واژگان کلیدی: زکریا ؛ خاورشناسان ؛ عهدین؛ قرآن؛ گابریل رینولدز ؛ مریم