بررسی زبان‌ شناختی تشابه‌ ها و تفاوت‌ های صرفی و نحوی و لغوی گفتگوهای پیامبران در سوره اعراف


بررسی زبان‌ شناختی تشابه‌ ها و تفاوت‌ های صرفی و نحوی و لغوی گفتگوهای پیامبران در سوره اعراف-در حال بارگذاری
۵ اسفند ۱۳۹۶
PDF
400 K
17
رایگان

گفتگوهای پیامبران

نویسنده: حسین مهتدی

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

واژگان کلیدی: سوره اعراف؛ گفتگو؛ معناشناسی ؛ زبان‌ شناختی؛ صرف؛ نحو

 

گفتگوهای پیامبران

گفتگوهای پیامبران