فایل word: تحلیل انتقادی دیدگاه یوری روبین در اقتباس آیه کونوا قرده خاسئین از کتاب مقدس

مشخصات محصول
قیمت: 10000تومان
تاریخ انتشار: 01 دی 1397
دسته بندی:

دیدگاه یوری روبین در اقتباس آیه کونوا قرده خاسئین

تحلیل انتقادی دیدگاه یوری روبین در اقتباس آیه کونوا قرده خاسئین از کتاب مقدس

 فرمت: فایل WORD (قابل ویرایش)

.

مشخصات مقاله:

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی – سال انتشار: ۱۳۹۷؛ تعداد صفحات: ۲۰ ؛ موضوعات محوری: دیدگاه یوری روبین در اقتباس آیه کونوا قرده خاسئین ؛ رویکرد مقاله: مستشرقان – کتاب مقدس ؛ نویسندگان: علی راد؛ حسن رضایی هفتادر؛ نسیبه رضایی، فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش).

.

چکیده

 یوری روبین در پژوهش خود با عنوان «بوزینگانی رانده­ شده باشید: مسخ بنی ­اسرائیل به بوزینه و پس­ زمینه کتاب مقدس و میدراشی آن» بر پایه ادله و شواهدی و با استفاده از روش مقایسه‌ای‌‌ ـ تحلیلی، داستان مسخ شدن «اصحاب سبت» در قرآن را برگرفته از داستان «من و سلوی» در کتاب مقدس دانسته است.

پژوهش حاضر با روش تحلیلی‌ ـ انتقادی به ارزیابی دیدگاه‌­ها و مستندات یوری روبین پرداخته و ضمن رد ادعای وی با استفاده از آیات قرآن و روایات کتاب مقدس، تمایز داستان­های مذکور را اثبات نموده است. ادّعای یوری روبین در اقتباس آیه کونوا قرده خاسئین متأثر از پیش‌­فرض وحیانی نبودن قرآن و اقتباس آن از عهدین است که سبب شده وی این داستان قرآنی را انعکاسی از داستان کتاب مقدس بداند. روبین بدون مراجعه به منابع تفسیری اسلامی و صرفاً با استفاده از کتاب مقدس و میدراش، مقایس صوری میان این آیه و داستان من و سلوای کتاب مقدس انجام داده و به همسانی آن دو رأی داده است. این در حالی است که به لحاظ تاریخ­ گذاری، این دو واقعه متمایز از یکدیگر بوده و این تطبیق مخالف تاریخ و بافت داستانی ‌‌آن‌ها است.

واژگان کلیدی:

آیه کونوا قرده خاسئین ؛ اصحاب سبت؛ اقتباس از کتاب مقدس؛ مسخ؛ من و سلوی؛ نقد خاورپژوهان؛ یوری روبین

.

بخشی از طرح مسئله

داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﺳﺒﺖ، ﺑﻪوﯾﮋه ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻣﺴﺦ آنها ﭘﯿﺶ از یوری روبین ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎﯾﺮ خاورپژوهان ﺑﻮده و آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده‌اﻧﺪ اﻣﺎ یوری روبین ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ، از اﯾﻦ رو در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ – اﻧﺘﻘﺎدی ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺳﺎﺧﺘﺎر پژوهشی یوری روبین ﺑﻪ روﺷﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ روشﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺰ در اﻧﺘﻬﺎی هر ﺻﻔﺤﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. روﺑﯿﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ رواﯾﺎت ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس و ﻣﯿﺪراش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داﺳﺘﺎن ﻣﻦّ و ﺳﻠﻮی و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﺳﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﺎت ١۶٣ – ١۶۶ ﺳﻮره اﻋﺮاف اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎ اراﺋﮥ وﺟﻮه ﺗﺸﺎﺑﻪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای آنها ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ رﯾﺸﻪ و ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﺬاب مسخ اﺻﺤﺎب ﺳﺒﺖ و ﻋﻠﺖ آن، ﺗﺒﯿﯿﻦ و رﯾﺸﻪﯾﺎﺑﯽ واژه «ﺧﺎﺳﺌﯿﻦ» در آیه کونوا قرده خاسئین و ﻣﻔﻬﻮم آیه ٧٨ ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه از ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ روﺑﯿﻦ اﺳﺖ.

روﯾﮑﺮد پژوهشی یوری روبین ﺗﺎرﯾﺨﯽ ـ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻮده و آﯾﺎت ﻗﺮآن و رواﯾﺎت ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻧﻘﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ روش و داﻣﻨﮥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده روﺑﯿﻦ وارد اﺳﺖ و از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ روﯾﮑﺮد ﻧﻘﺪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ دارد، ضعفهای روﺷﯽ و ﻣﻨﺒﻌﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

.

چارچوب مقاله:

ﭼﮑﯿﺪه

١. ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ

٢. ﻧﻘﺪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ

٢. ١. وﺣﺪت ﯾﺎ ﺗﻤﺎﯾﺰ داستان‌های ﻗﺮآن و عهدین در داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﺳﺒﺖ

٢. ١. ١. ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﺎ ﻣﺎهی داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﺳﺒﺖ و ﻣﺴﺘﻨﺪ آن

ﺑﺮرﺳﯽ

٢. ١. ٢. ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻧﻮع ﺟﻤﻊآوری ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس و ماهی اﺻﺤﺎب ﺳﺒﺖ

ﺑﺮرﺳﯽ

٢. ١. ٣. ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ آﯾﺎت ﻣﻦ و ﺳﻠﻮی ﺑﺎ آﯾﺎت داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﺳﺒﺖ

ﺑﺮرﺳﯽ

٢. ١. ۴. ﻣﻘﺎﯾیسه ﻋﺬاب ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦﺧﻮاران ﺑﺎ ﻣﺴﺦ اﺻﺤﺎب ﺳﺒﺖ

ﺑﺮرﺳﯽ

.۵ .۱ ﻃﺮح فهرست چهار قسمتی در سوره‌های ﺑﻘﺮه و اﻋﺮاف

ﺑﺮرﺳﯽ

٢ـ١ـ۶ـ ﻣﻐﺎﯾﺮت زﻣﺎﻧﯽ دو رﺧﺪاد ﻣﻦ و ﺳﻠﻮی و اﺻﺤﺎب ﺳﺒﺖ

٢. ٢. ﻧﻘﺪ دﯾﺪﮔﺎه روﺑﯿﻦ در اﻗﺘﺒﺎس داﺳﺘﺎن ﻗﺮآﻧﯽ از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس و ﻣﯿﺪراش

٢. ٢. ١. ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮراﺗﯽ ﺑﺮای ﻧﻮع ﮔﻨﺎه و ﻋﺬاب اﺻﺤﺎب ﺳﺒﺖ

ﺑﺮرﺳﻲ

اﻟﻒ) ﻋﺪم ارائه ﻣﻌﯿﺎر در داﺳﺘﺎن ﻣﻘﺘﺒﺲ

ب) اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﻻﻟﺖ روﺷﻦﺗﺮ

ج) ﻋﺪم ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺣﺮﻣﺖ ﺟﻤﻊآوری ﺑﻠﺪرﭼﯿﻦ در آن زﻣﺎن

د) ﻧﻘﺾ ﻣﻜﺮّر ﺣﺮﻣﺖ روز ﺷﻨﺒﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺻﺤﺎب ﺳﺒﺖ

٢. ٣. ﺑﺮرﺳﯽ برداشت‌های ﺗﻔﺴﯿﺮی روﺑﯿﻦ از آﯾﺎت ﻗﺮآن

٢. ٣. ١. ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺄﺧﯿﺮ آﯾﺎت ۵٧ و ۶١ ﺳﻮره ﺑﻘﺮه

ﺑﺮرﺳﯽ

.۲ .۳ ﺧﻄﺎی یوری روبین در ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻋﺬاب اﺻﺤﺎب ﺳﺒﺖ

ﺑﺮرﺳﯽ

اﻟﻒ) ﻋﻠﺖ ﻓﺮﺟﺎم ذﻟﺖ ﺑﺎر ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ

ب) ﻋﻠﺖ ﻋﺬاب اﺻﺤﺎب ﺳﺒﺖ

٢. ٣. ٣. ﺛﺒﺖ ﻋﺬاب اﺻﺤﺎب ﺳﺒﺖ در ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻬﯽ

ﺑﺮرسی

٢. ٣. ۴. ارﺗﺒﺎط آﯾﺎت ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎ ﻋﺬاب ﻣﺴﺦ

ﺑﺮرﺳﻲ

اﻟﻒ) اﺧﺘﻼف در پیام آﻳﺎت و ﺷﻴﻮه ﺑﻴﺎن آنها

ب) اﺗﻤﺎم ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﯽ ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ در آیه ۶١

ج) اﺧﺘﻼف در ﻣﻀﻤﻮن آیه ۶۵ ﺑﺎ آﯾﺎت ﻗﺒﻞ

د) ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻋﺒﺎرت ﻣﯿﺪراش ﻻوﯾﺎن

ﺑﺮرﺳﯽ

٢. ٣. ۵. ﻟﻌﻦ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻟﻌﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﺮت داوود(ع)

ﺑﺮرﺳﯽ

٢. ٣. ۶. ﻋﺪم ارﺗﺒﺎط ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺎئده آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺷﺸﻢ ﯾﻮﺣﻨﺎ

ﺑﺮرﺳﯽ

٣. ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

منابع

.

مقالات بیشتر در مورد موضوع:

تحلیل ابعاد امتحان بنی‌ اسرائیل در زمان غیبت حضرت موسی (ع) از منظر قرآن کریم

.

تحلیل انتقادی دیدگاه یوری روبین در اقتباس آیه کونوا قرده خاسئین از کتاب مقدس

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث

.

برچسبها و عناوین مشابه:

دانلود فایل WORD مقاله تحلیل انتقادی دیدگاه یوری روبین در اقتباس آیه کونوا قرده خاسئین از کتاب مقدس، مسخ بنی ­اسرائیل در آیه کونوا قرده خاسئین (آیه ۶۵ سوره بقره)، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪای مفهوم مسخ در قرآن کریم و کتاب مقدس با محوریت دیدگاه یوری روبین ، مسخ بنی‌اسرائیل در آیات قرآن و کتاب مقدس.

اصحاب سبت در قرآن و کتاب مقدس؛ بررسی تطبیقی مسخ در قرآن و عهدین، بررسی تطبیقی مفهوم مسخ در قرآن و کتاب مقدس با تکیه بر دیدگاه یوری روبین و سایر مستشرقان. دیدگاه خاورشناسان در مورد داﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻗﺮآن و ﻋﻬﺪﯾﻦ در داﺳﺘﺎن اﺻﺤﺎب ﺳﺒﺖ، بررسی شبهه اقتباس آیه کونوا قرده خاسئین از عهدین؛ نقد و تحلیل دیدگاه یوری روبین در مورد اقتباس آیه کونوا قرده خاسئین از کتاب مقدس.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث