فایل word: ﺗﻘﻄﯿﻊ ﺣﺪﯾﺚ ؛ ارزیابی ﺗﻘﻄﯿﻊ در اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ

مشخصات محصول
قیمت: 15000تومان
تاریخ انتشار: 29 آذر 1397
دسته بندی:

ﺗﻘﻄﯿﻊ ﺣﺪﯾﺚ در اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ

معرفی اجمالی مقاله: ﺗﻘﻄﯿﻊ ﺣﺪﯾﺚ ؛ ارزیابی ﺗﻘﻄﯿﻊ در اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: ۱۳۹۴؛ تعداد صفحات: ۲۱؛ حوزه تخصصی مقاله: علوم قرآن و حدیث ؛ رویکرد مقاله: فقه الحدیث، موضوع: موضوعات محوری: ﺗﻘﻄﯿﻊ ﺣﺪﯾﺚ ؛ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ ؛ رویکرد مقاله: فقه الحدیث، نویسندگان: مصطفی همدانی، فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) ؛ تقطیع الجامع‌ الصغیر سیوطی معجم‌ نگاری . مرجع دانلود: معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث.

فرمت این فایل (doc -word) است و قابل ویرایش می باشد. این مقاله برای ارائه به عنوان تحقیق دانشجویی و استفاده به عنوان منبع علمی مناسب می باشد. آیات و روایات به کار رفته در این فایل با استفاده از نرم افزارهای قرآنی درج شده و مشکل بهم ریختگی متون در این فایل به وجود نیامده است. 

 

عنوان کامل مقاله: ﺗﻘﻄﯿﻊ ﺣﺪﯾﺚ ؛ ارزیابی ﺗﻘﻄﯿﻊ در اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ

چکیده

اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ سیوطی، یکی از جوامع روایی معروف اهل سنت است که با روش معجم­ نگاری الفبایی (بر حسب ابتدای روایات) تدوین شده است. این تحقیق به بررسی میزان روشمندی کتاب مذکور در تقطیع حدیث پرداخته است. پژوهش حاضر، با روش تحلیل محتوای کمّی و بر اساس نمونه‌­ای که به روش سیستماتیک و طبقاتی تهیه شده، به بررسی ۴۰۰ روایت از روایات این کتاب پرداخته و طبق قوانین علم احتمال، نتایج آن را با خطای پنج درصد به کل کتاب تعمیم داده است.

نتایج نشان داده این کتاب، در ۳/۱۷ درصد موارد به تقطیع حدیث دست زده و در ۷/۸۲ درصد موارد، روایات را تقطیع نکرده است. همچنین، در موارد تقطیع، در ۵/۷۲ درصد تقطیع درست (غیر مُخلّ به معنا) و در ۴/۲۷ درصد موارد تقطیع نادرست وجود دارد. همچنین گونه­‌های تقطیع نادرست و درصد هریک نیز به تفصیل و با ذکر نمونه‌هایی از هر گونه، و نیز استدلال بر وجه نادرستی آن، بررسی شده است.

واژگان کلیدی:

تقطیع حدیث ؛ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ ؛ سیوطی؛ معجم‌ نگاری

.

بخشی از مقدمه

ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ، سیوطی ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺪوﻧﺎن ﺣﺪﯾﺚ، دﺳﺖ ﺑﻪ تقطیع حدیث زده، ﺑﻪ وﯾﮋه اﯾﻨﮑﻪ وی ﻣﻠﺰم ﺑﻮده اﺳﺖ رواﯾـﺎت را ﺑـﺮ ﺣـﺴﺐ اﻟﻔﺒـﺎ ﻋﺮﺿـﻪ ﮐﻨـﺪ و اﯾـﻦ اﻟـﺰام، محدودیت‌هایی ﺑﺮای او اﯾﺠﺎد ﮐﺮده و گونه‌هایی ﺧﺎص از ﺗﻘﻄﯿـﻊ را ﺑـﺮ او ﺗﺤﻤﯿـﻞ ﮐـﺮده اﺳﺖ.

در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﺳﺆال مهم ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﻮطی ﺗﺎ ﭼـﻪ اﻧـﺪازه در ﺗﻘﻄﯿﻊ حدیث ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده و ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻘﻄﯿﻊ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎنی ﻧﻈﺮی ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ، ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺪو اﻣﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ آﯾـﺪ ﮐﻪ وی در ﻧﻘﻞ رواﯾﺎت و ﺗﻘﻄﯿﻊ در ﻣﻮارد ﺿﺮوری، دﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻیی دارد زﯾﺮا در ﺑﺮخی ﻣﻮارد، اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﻫﻢ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ.

.

چارچوب مقاله:

ﭼﮑﯿﺪه

ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺳﯿﻮﻃﯽ و اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ

پیشینه ﺗﺤﻘﯿﻖ

اﻟﻒ) اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﻣﻨﺎوی ﺑﺮ روش ﺳﯿﻮﻃﻲ در ﺗﻘﻄﯿﻊ

ب) اﻧﺘﻘﺎدات ﮐﺤﻼنی ﺑﺮ روش ﺳﯿﻮطی در ﺗﻘﻄﯿﻊ

ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی

ﻣﺒﺎﻧﻲ روش ﺷﻨﺎختی ﺗﺤﻘﯿﻖ:

  • ﻧﻮع و روش ﺗﺤﻘﯿﻖ
  • ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ
  • ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎ، ردهﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻞ
  • ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎتی
  • روش داده‌آﻣﺎیی و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
  • اﻋﺘﺒﺎر و ﭘﺎﯾﺎﯾﻲ
  • ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻖ:

۱ ﻧﮕﺎه ﮐﻠﻲ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺗﻘﻄﯿﻊ در ﻧﻤﻮنه ﻣﻨﺘﺨﺐ

۲ ﺑﺮرسی اﺳﺘﺪﻻﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻘﻄﯿﻊ های ﻧﺎدرﺳﺖ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﺘﺨﺐ:

اﻟﻒ) ﺗﻘﻄﯿﻊ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﺷﺮط:

ب) ﺗﻘﻄﯿﻊ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﺳﺒﺐ ورود ﺣﺪﯾﺚ (ﺳﺒﺐ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻌﻨﺎ)

ج) ﺗﻘﻄﯿﻊ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﺳﺒﺐ ورود ﺣﺪﯾﺚ (ﺳﺒﺐ ﻣﻮﺛﺮ در ﻣﻌﻨﺎ)

د) ﺗﻘﻄﯿﻊ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻗﯿﺪ

ﻫـ) ﺗﻘﻄﯿﻊ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻋﺒﺎرت ﺷﺎرح ﻣﻌﻨﺎ در ﮐﻼم راوی

و) ﺗﻘﻄﯿﻊ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف آﻏﺎز و اﻧﺠﺎم ﺣﺪﯾﺚ و ﻣﻌﻤﺎﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪن رواﯾﺖ

ز) ﺗﻘﻄﯿﻊ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﺬف ﻧﮑﺘﮥ ُﻣﺸﻌﺮ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ

ح) ﺗﻘﻄﯿﻊ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺬف ﻣﺸﺎراﻟﯿﻪ در ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺣﺪﯾﺚ

۶. ﺧﻼصه ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ

نتیجه گیری

منابع

.

مقالات مشابه با موضوع تقطیع حدیث

تقطیع روایات در وسائل الشیعه

.

ﺗﻘﻄﯿﻊ ﺣﺪﯾﺚ ؛ ارزیابی ﺗﻘﻄﯿﻊ در اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ

معارف نت: پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث

.

برچسبها و عناوین مشابه:

دانلود فایل WORD مقاله ﺗﻘﻄﯿﻊ ﺣﺪﯾﺚ ؛ ارزیابی ﺗﻘﻄﯿﻊ در اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ جلال‌الدین سیوطی؛ ﺗﻘﻄﯿﻊ ﺣﺪﯾﺚ در اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ سیوطی، بررسی دلایل ﺗﻘﻄﯿﻊ ﺣﺪﯾﺚ در اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ جلال‌ الدین سیوطی، ﺗﻘﻄﯿﻊ ﺣﺪﯾﺚ ؛ ﺗﻘﻄﯿﻊ روایت در اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ جلال‌الدین سیوطی، ﺗﻘﻄﯿﻊ احادیث؛ ﺗﻘﻄﯿﻊ احادیث در اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ، ﺗﻘﻄﯿﻊ روایات؛ ﺗﻘﻄﯿﻊ روایات در اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﯿﺮ، ﺗﻘﻄﯿﻊ روایات در کتاب جامع صغیر سیوطی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث