فایل word: ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ در فرایند ﺗﮑﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﯿﻌﯽ

مشخصات محصول
قیمت: 10000تومان
تاریخ انتشار: 16 آذر 1397
دسته بندی:

دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ در فرایند ﺗﮑﺎﻣﻞ

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ در فرایند ﺗﮑﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﯿﻌﯽ

 .

مشخصات مقاله ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ در فرایند ﺗﮑﺎﻣﻞ

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی – سال انتشار: ۱۳۹۴؛ تعداد صفحات: ۲۱؛ موضوع محوری: ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ – ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ در فرایند ﺗﮑﺎﻣﻞ ؛ نویسندگان: ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدی ﻓﻘﻬﯽ زاده؛ ﻣﺤﻤﺪﻣﻘﺪاد اﻣﯿﺮی

.

معرفی مقاله ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ در فرایند ﺗﮑﺎﻣﻞ

کتاب ﻣﮑﺘﺐ در فرایند ﺗﮑﺎﻣﻞ توسط سید حسین مدرسی طباطبایی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ به رشته تحریر درآمده است.

ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ در فرایند ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اندیشه شعیه اﻣﺎﻣﯿﻪ را مورد بررسی قرار داده اﺳﺖ. مؤلف در این کتاب، ﺷﯿﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻪ دسته ﻏﺎﻟﯽ، ﻣﯿﺎﻧﻪ رو و ﻣﻘﺼﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣـﻲﮐﻨـﺪ و در ﺧﺼﻮص برخی اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﯿﻌﻪ که پایه ­های اعتقادی شیعه بر آنها پایه­ گذاری شده است مسأله ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن آن احادیث را ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و در ﻣﻮرد آنها ﺑﻪ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن ﺣﮑﻢ داده اﺳـﺖ.

از اﯾﻦ رو مقاله ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﻋﻠﻤﯽ و رویکردی تحلیلی و انتقادی و بررسی ادله مولف ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ در فرایند ﺗﮑﺎﻣﻞ در مورد جعلی بودن احادیث شیعی، ﻧﺸﺎن دﻫﺪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﻮرد رواﯾﺎت، ﺗـﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻻﯾﻞ و ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ادﻋﺎﯾﯽ ﺻﺮف اﺳﺖ و این که آیا اﯾـﻦ دﻻﯾـﻞ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد وی ﮐﺎﻓﯽ و ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می­رسد یا خیر.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ و ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ ﺷﻮاﻫﺪ اراﺋﻪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺆﻟـﻒ ﺑـﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ در ﺧﺼﻮص رواﯾﺖ و ﮔﺰارش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﯾـﺎ ﺧﯿـﺮ؛ آﯾـﺎ اﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺎم و ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

آﯾﺎ مؤلف در اراﺋﮥ ﺷﺎﻫﺪ ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ، ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺴﺌﻠﻪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ و دﯾﮕﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﯾﺎ آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽﻫـﺎی اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺆﻟﻒ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﯿﺰ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن رواﯾﺖ ﯾـﺎ ﮔﺰارش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

.

تصویر چکیده مقاله

دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ در فرایند ﺗﮑﺎﻣﻞ

تصویر چکیده مقاله: دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ در فرایند ﺗﮑﺎﻣﻞ

.

بخشی از متن ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ مقاله:

ﯾﮑﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اندیشه ﺷـﯿﻌﻪ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ، ﺳﯿﺪﺣـﺴﯿﻦ ﻣﺪرﺳـﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ نویسنده ﻣﮑﺘﺐ در فرایند ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺳﺖ. وی دروس ﺣﻮزوی ﺧﻮد را در حوزه علمیه ﻗﻢ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺖ و از ﺳﺎل ١٣۵۵ش. ﺑـﻪ اﻧﮕﻠـﯿﺲ رﻓـﺖ و ﻣـﺪرک دﮐﺘـﺮی ﺧـﻮد را از داﻧـﺸﮕﺎه آﮐﺴﻔﻮرد اﺧﺬ ﮐﺮد.

 وی در داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن آﻣﺮﯾﮑﺎ دارای ﮐﺮﺳﯽ ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﯾﯿﻞ و ﻫﺎروارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﺎد ﻣﺪﻋﻮ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﯾﮑـﯽ از آﺛـﺎر او ﮐﺘـﺎب ﻣﯿﺮاث ﻣﮑﺘﻮب ﺷﯿﻌﻪ در ﺳﻪ ﻗﺮن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ و اﺛﺮ دﯾﮕـﺮ وی ﮐﺘـﺎب ﻣﮑﺘﺐ در فرایند تکامل اﺳﺖ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺳﺎل ١٩٣٣م. در ﭘﺮﯾﻨﺴﺘﻮن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ.

ﻣﺆﻟﻒ ﻣﮑﺘﺐ در فرایند تکامل در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﻃـﺮح ﺧﺎﺻـﯽ در ﻣـﻮرد ﺗـﺎرﯾﺦ اندیشه ﺷﯿﻌﻪ دارد و ﺑﺮ آن اﺳﺎس ﺷﯿﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻪ دسته ﻏﺎﻟﯽ، ﻣﯿﺎﻧﻪ رو و ﻣﻘﺼﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣـﻲﮐﻨـﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن، ﻧﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ ﮔـﺰﯾﻨﺶ آنهـﺎ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی و ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ آن، ﻣﺴﺌﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎی ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ درﺑﺎره آن ﺑﺤﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ در ﺻـﺪد ﺗﮑـﺮار آن ﻧﯿـﺴﺖ.

مقاله ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ روش ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در ﻣﻮرد رواﯾﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه، ﺗـﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﻻﯾﻞ و ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ادﻋﺎﯾﯽ ﺻﺮف اﺳﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ در ﻣـﻮاردی دﯾﮕـﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺆﻟﻒ ﮔﺮﭼﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ، اﯾـﻦ دﻻﯾـﻞ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد وی ﮐﺎﻓﯽ و ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ. ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر اﺑﺘـﺪا ﺑﺮرﺳـﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺆﻟﻒ ﺑﺮای ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه دﻟﯿﻠﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

.

بخشی از متن نتیجه گیری مقاله:

با توجه به مطالعه کتاب ﻣﮑﺘﺐ در فرایند ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ نکته ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد رواﯾﺎت ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮد اﯾـﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﯾﮏ رواﯾﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ از رواﯾﺎت، ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺣـﺪس و ﮔﻤﺎن و از آن ﻣﻬﻢﺗﺮ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪم ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻃﺮح از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه، ﺑـﻪ راﺣﺘﯽ و ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ همه ﺟﻮاﻧﺐ، ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ داد.

 اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﻣﻮاردی از رواﯾﺎت ﺷﯿﻌﻪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ در فرایند ﺗﮑﺎﻣﻞ در ﻣـﻮرد آن ﻫـﺎ ﺣﮑـﻢ ﺑـﻪ ﺟﻌﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺆﻟﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر در ﻓﻀﺎی ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺪﯾﺚ و ﺗـﺎرﯾﺦ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﯿﻌﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، رواﯾﺎﺗﯽ را ﮐـﻪ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧـﺪارد ﺟﻌﻠـﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ دﻻﯾﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﻋﻠﺖ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻣﻮارد، ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ، ﻧﺎدرﺳـﺖ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺪون دﻟﯿﻞ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ادﻋﺎی ﺻﺮف اﺳﺖ.

.

چارچوب مقاله

ﭼﮑﯿﺪه

ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﺎت ﺟﻌﻠﯽ ﻣﻮرد ادﻋﺎی مکتب در فرایند تکامل

١ رواﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻪ اﻣﻮر ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ

ﻧﻘﺪ

٢ رواﯾﺖ «ﻧﺰّﻟﻮﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻮﺑﯿﺔ و ﻗﻮﻟﻮا ﻓﯿﻨﺎ ﻣﺎﺷﺌﺘﻢ»

ﻧﻘﺪ

۳ رواﯾﺎت آﺷﻨﺎﯾﯽ اﻣﺎﻣﺎن(ع) ﺑﻪ ﺗﻤﺎم زﺑﺎنﻫﺎ و زﺑﺎن ﺣﯿﻮاﻧﺎت

. ﻧﻘﺪ

۴ اﺣﺎدﯾﺚ ﺧﺎﻟﯽ ﻧﺒﻮدن زﻣﯿﻦ از اﻣﺎم(ع) ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ

. ﻧﻘﺪ

۵ رواﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺪاء

ﻧﻘﺪ

۶ رواﯾﺖ دال ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻨﺘﻬﺎی زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ و ﺣﯿﺮت

ﻧﻘﺪ

۷ ﺗﻮﻗﯿﻊ ﺻﺎدر ﺷﺪه از ناحیه ﻣﻘﺪﺳﻪ در ﺑﯿﺎن ﯾﮑﯽ از ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎی ﻏﯿﺒﺖ

ﻧﻘﺪ

۸ رواﯾﺖ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﺌﻪ ﺑﻮدن ﺗﺸﯿﯿﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﺒﺪﷲ ﺑﻦ اﺑﯽ ﯾﻌﻔﻮر

ﻧﻘﺪ

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

ﻣﻨﺎﺑﻊ

.

.

برای اطلاع بیشتر در مورد موضوع مقالات زیر را مطالعه نمایید:

مطالعه تحلیلی روش‌ شناسی پژوهش‌ های حدیثی خاورشناسان در میراث امامیه

ریشه های غالیانه ولایت عرفانی

.

معارف نت: پایگاه دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث

دانلود مقاله: ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ در فرایند ﺗﮑﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﯿﻌﯽ)

.

برچسبها و عناوین مشابه:

دانلود مقاله ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ در فرایند ﺗﮑﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد اﺣﺎدﯾﺚ ﺷﯿﻌﯽ، فایل WORD  و PDF  مقاله ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ در فرایند ﺗﮑﺎﻣﻞ ، تحلیل انتقادی دﯾﺪﮔﺎه سید حسین ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ در فرایند ﺗﮑﺎﻣﻞ پیرامون جعلی بودن برخی اﺣﺎدﯾﺚ شیعه، دﯾﺪﮔﺎه سید حسین ﻣﺪرﺳﯽ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ در ﮐﺘﺎب ﻣﮑﺘﺐ در فرایند ﺗﮑﺎﻣﻞ پیرامون جعلی بودن روایات شیعه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث