معارف نت : تأثیر صوت قرآن کریم بر سلامت روان

تأثیر صوت قرآن کریم بر سلامت روان | مقالات ISI علوم قرآن و حدیث ؛ الهیات و معارف اسلامی

۳۰۰۰ تومان
معارف نت : شاخصهای اسلامی بودن اقتصاد

شاخصهای اسلامی بودن اقتصاد | دانلود مقالات ISI علوم قرآن و حدیث | مقالات ISI الهیات و معارف اسلامی

۳۰۰۰ تومان
معارف نت : مبانی فلسفی روش مدیریت اسلامی؛ جهان شناسی؛ معرفت شناسی و هستی شناسی

مبانی فلسفی روش مدیریت اسلامی ؛ جهان شناسی؛ معرفت شناسی و هستی شناسی | دانلود مقالات ISI علوم قرآن و حدیث

۳۰۰۰ تومان
حقوق-والدین-وفات-والدین-معارف-نت

حقوق والدین پس از وفات آنها از نقطه نظر اسلام ؛ مقاله ISI

۳۰۰۰ تومان
 اصول و فرهنگ اسلامی کاربردی برای بهبود کیفیت زندگی در شهرهای اسلامی

اصول و فرهنگ اسلامی کاربردی برای بهبود کیفیت زندگی در شهرهای اسلامی ؛ مقاله ISI

۳۰۰۰ تومان
تاثیر گوش دادن به قرآن کریم بر پاسخ استرس - معارف نت

تاثیر گوش دادن به قرآن کریم بر پاسخ استرس فیزیولوژیکی در میان بیماران مسلمان در واحد مراقبت های ویژه

۳۰۰۰ تومان

مفاهیم تغذیه ای و مواد غذایی ذکر شده در قرآن کریم

۳۰۰۰ تومان
مدیریت منابع انسانی - معارف نت

مدیریت منابع انسانی، مبنی بر شاخص توسعه انسانی اسلامی (روش مبتنی بر قرآن کریم)

۳۰۰۰ تومان
زیبایی درمانی و طراحی اسپا از دیدگاه اسلامی - معارف نت

زیبایی درمانی و طراحی اسپا از دیدگاه اسلامی

۳۰۰۰ تومان
اهمیت حدیث از حضرت محمد - معارف نت

اهمیت حدیث از حضرت محمد(ص) در ضرب المثلها و گفتارهای قزاقستان

۳۰۰۰ تومان
 کلمه ترکی عربی در قرآن: یک مطالعه از «غساق»

کلمه ترکی عربی در قرآن: یک مطالعه از «غساق»

۳۰۰۰ تومان
اقتصاد اسلامی - معارف نت

ویژگی های متمایز آموزش اقتصاد اسلامی: فلسفه، اصول و تمرین

۳۰۰۰ تومان
عوامل کلیدی در موفقیت کسب و کار

عوامل کلیدی در موفقیت کسب و کار خانوادگی اسلامی

۳۰۰۰ تومان
هوش معنوی اسلامی - معارف نت

اندازه گیری هوش معنوی اسلامی

۳۰۰۰ تومان
هوش معنوی از دیدگاه اسلامی - معارف نت

هفت حوزه هوش معنوی از دیدگاه اسلامی

۳۰۰۰ تومان
ارتباط غیر کلامی در اسلام - معارف نت

جایگاه ارتباط غیر کلامی در اسلام

۳۰۰۰ تومان
استخراج روابط معنایی - معارف نت

استخراج روابط معنایی از عربی قرآنی بر اساس الگوی همبستگی عربی

۳۰۰۰ تومان

مدیریت سرمایه گذاری در پرتو قرآن و سنت: تحلیل متنی

۳۰۰۰ تومان
ترویج تفاهم مذهبی

ترویج تفاهم مذهبی از طریق قرآن کریم

۳۰۰۰ تومان
اثربخشی لحن قرآن - معارف نت

اثربخشی لحن قرآن بر روی حافظه در کودکان

۳۰۰۰ تومان
مدیریت امام علی - معارف نت

روش های نظارت کارآمد در سیستم مدیریت امام علی (علیه السلام)

۳۰۰۰ تومان
0